Δημοσιεύθηκε νόμος που απαγορεύει αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι τον Ιούλιο-2021!!

945
νόμος που απαγορεύει αύξηση του κατώτατου μισθού

Με το άρθρο 110 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) μετατίθεται για τον Ιούλιο του 2021 η εισήγηση του Υπουργού για το ύψος του κατώτατου μισθού, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας του ν. 4172/2013.

Έτσι ο κατώτατος μισθός παραμένει “παγωμένος” για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, απειλώντας με περαιτέρω φτωχοποίηση τους χαμηλόμισθους εργάτες του ιδιωτικού τομέα.

Ιδού το άρθρο 110 του ν. 4764/2020 που αναστέλλει τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού μέχρι τον Ιούλιο του 2021

” Άρθρο 110

Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013

Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία του παρόντος κατά το έτος 2021 ορίζεται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2021.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2021

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2021.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α΄ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2021.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας