Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Χριστιανικής Δημοκρατίας

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Χριστιανικής Δημοκρατίας

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ενόψει του Νέου Έτους 2021, η ΧΔ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ φίλοι

Περάσαμε μιὰ δύσκολη χρονιὰ κι εὐχόμαστε, ἡ νέα ποὺ ἔρχεται, νὰ εἶναι καλύτερη.

Ἡ κρίση τῆς ἐπιδημίας covid-19 ποὺ χτύπησε τὴν Ἑλλάδα κι ὅλο τὸν κόσμο, ἀνέδειξε σοβαρὰ προβλήματα ποὺ προϋπῆρχαν καὶ εἴχαμε ἀπὸ καιρὸ ἐπισημάνει.

Ὁ ίὸς εἶναι ὑπαρκτὸς καὶ ἐπικίνδυνος ἕως καὶ θανατηφόρος γιὰ τοὺς πιὸ εὐάλωτους. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, συμφωνήσαμε στὴ λήψη ἔκτακτων μέτρων προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας. Ὅμως, ἡ Διοίκηση δὲν μπορεῖ νὰ νομοθετεῖ χωρὶς περιορισμούς, μὲ πρόσχημα τὴν κατασταση ἔκτακτηε ἀνάγκης. Πρέπει τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνονται νὰ εἶναι τὰ ἀπολύτως ἀπαραίτητα, τὰ λιγότερο ἐπαχθῆ καὶ νὰ μὴ γίνονται μόνιμα. Οἰ ἀρχὲς αὐτὲς  παραβιάστηκαν, καὶ διαφάνεια δὲν ὐπῆρξε στὴ λήψη τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων.

Παραβιάστηκαν κατ’ ἐπανάληψη οἱ ἀρχὲς τῆς θρησκετυτικῆς ἐλευθερίας (ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος) καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν ὑπαίθριων συναθροίσεων (ἄρθρο 11), ἐνῶ ἡ δημόσια ἐκδήλωση ἀπόψεων καταστέλλεται μὲ διοικητικὰ πρόστιμα, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλονται ἀκόμη καὶ ὅταν ἐλάχιστοι πολίτες διαμαρτύρονται περιφέροντας ἕνα πανό.

Ὑπῆρχε καὶ ὑπάρχει τρόπος, νὰ λειτουργήσουν ἀπρόσκοπτα οἱ χῶροι λατρείας, μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐπιβαλλόμενων περιορισμῶν γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας. Γι’ αὐτὸ καὶ ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ στὸ πρὸ τῆς 6ης Νοεμβρίου 2020 καθεστώς.

Παράλληλα, ἡ ἀναστάτωση ποὺ ἔχει προκληθεῖ, ἀποτελεῖ εὐκαιρία νὰ περάσουν ἀθόρυβα καὶ ἄλλα ἀνάλογα μέτρα, ποὺ παραβιάζουν τὸ Σύνταγμα καὶ ἐκποιοῦν τὶς ὑποδομὲς μας καὶ τὰ προϊόντα τοῦ πολιτισμοῦ μας. Τὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος ἔμμεσα καταστρατηγεῖται, μὲ τὴν άνακήρυξη τῶν πτυχίων τῶν ἰδιωτικῶν κολεγίων ὡς ἰσιδύναμων μὲ αὐτὰ τῆς δημόσιας παιδείας. Ὑποδομὲς ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως τὰ ἔργα ὕδρευσης τῆς Ἀθήνας καὶ τὸ δίκτυο τῆς ΔΕΗ ἐκποιοῦνται σὲ ἰδιῶτες, ποὺ χωρὶς νὰ διακινδυνεύσουν τὸ παραμικρό, θὰ μεγιστοποιήσουν τὸ κέρδος τους σὲ βάρος τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Ἀκόμα καὶ τὰ ἐκθέματα τῶν μουσείων μας θὰ μποροῦν νὰ ἐξάγονται στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ 50 χρόνια.

Δυστυχῶς, ἡ χώρα βρίσκεται σὲ καθεστὼς συνταγματικῆς ἐκτροπῆς ἤδη ἀπὸ τὸ 2010, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν Μνημονίων καὶ τὴν οὐσιαστικὴ κατάργηση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὸ «δόγμα Γιοῦνκερ» τὸ 2015: Ἡ λαϊκὴ κυριαρχία δὲν εἶναι ὑπεράνω τῶν εύρωπαϊκῶν συνθηκῶν, εἶχε δηλώσει ὁ τότε πρόεδρος τῆς «Κομισιόν».

Οἱ τραγικὲς ἐπιπτώσεις τῶν μέτρων κατὰ τῆς πανδημίας συνδέονται ἄμεσα μὲ τὴν ἐξάρθρωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ Μνημόνια καὶ στὶς ἄλλες χῶρες μέλη τῆς ΕΕ μὲ τὶς νεοφιλελεύθερες περιοριστικὲς πολιτικές.

Καὶ σὲ πλανητικὸ ἐπίπεδο, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 80 καὶ μετά, συνδέονται ἡ Παγκοσμιοποίηση καὶ ὁ Νεοφιλελευθερισμός, μὲ τὴν συγκέντρωση ὅλο καὶ περισσότερου πλούτου σὲ λίγους καὶ μὲ τὴν σταδιακὴ ἐξαθλίωση μεσαίων καὶ λαϊκῶν τάξεων καὶ τὴν ἐξάρθρωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.

Ἡ κατάσταση αὐτή, εὐθύνεται σὲ μεγαλο βαθμὸ ποὺ ὁ κόσμος βρέθηκε ἀνοχύρωτος μπροστὰ στὴν πανδημία, τὴν ὁποία θὰ ἀκολουθήσουν ἄλλες.

Ἡ κρίση τοῦ covid 19 ἀνέδειξε καὶ τὴν ἀληθινὴ φυσιογνωμία τῆς Εύρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Εύρωζώνης. Τὸ 2010-2015, ἡ Ἑλλάδα εἶχε δυσφημισθεῖ, κατηγορηθεῖ καὶ τιμωρθεῖ ὡς ἀνίκανη νὰ ἀνταποκριθεῖ στοὺς «κανόνες».  Ἡ κρίση τοῦ 2020 ἀνέδειξε ὅτι οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἄλλες χῶρες ὠφελοῦνται καὶ ἄλλες πλήττονται, ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ δομὴ τοῦ συστήματος. Ἡ λεγόμενη «κοινὴ νομισματικὴ πολιτικὴ» θὰ εἶχε πετύχει ἂν συνέκλιναν οἱ οἰκονομίες ποὺ συμμετέχουν. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀντὶ γιὰ σύγκλιση, οἱ ἀποκλίσεις μεγαλώνουν σφραγίζει τὴν ἀποτυχία της καὶ προδιαγράφει τὴν κατάρρευσή της.

Τὸ πολυδιαφημσμένο πρόγραμμα ἀνόρθωσης ποὺ ἐνέκρινε ἡ ΕΕ, κανένα κατεπεῖγον μέτρο ἐνίσχυσης τῶν συστημάτων ὑγείας δὲν προέβλεψε, ἐνόψει τοῦ 2ου κύματος τῆς πανδημίας. Ἀντίθετα, σὲ βάθος ἑπταετίας, προβλέπει χορηγήσεις καὶ δάνεια, ποὺ προβλέπεται νὰ χορηγηθοῦν ὡς μέσο ἐπιβολῆς τῆς πολιτικῆς τῆς “Κομισιόν” στὶς Κυβερνήσεις, ἐὰν βέβαια συγκεντρωθοῦν οἱ ἀπαραίτητοι πόροι.

Ἤδη, λόγω τῆς κρίσης τῆς πανδημίας, ἔχουν ἀνασταλεῖ προσωρινὰ τὸ «Σύμφωνο Σταθερότητας» ποὺ δεσμεύει ὅλες τὶς χῶρες γιὰ περιορισμένα ἐλλείμματα, καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα οἱ αὐξημένες μνημονιακὲς δεσμεύσεις, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν θηριώδη πλεονάσματα τῆς τάξης τοῦ 3%. Τίθεται τὸ έρωτημα: Εἶναι δυνατὴ ἡ κάλυψη τῶν έφετεινῶν ἐλλειμμάτων τῆς τάξης τοῦ 7%, ἐὰν ἐπανέλθουν οἱ δεσμεύσεις τὸ 2021; Δὲν θὰ ἀπαιτηθοῦν ἁπλῶς περικοπές, ἀλλὰ καὶ σφαγιασμὸς τῶν λαῶν.

Μόνη λύση εἶναι ἡ ὁριστικὴ κατάργηση τῶν πιὸ πάνω περιορισμῶν καὶ στὴ συνέχεια ἡ ἀναδιαπραγμάτευση τῶν λεγόμενων «εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν», μὲ στόχο ἡ ὑπάρχουσα δομὴ τῆς ΕΕ καὶ τῆς Εὐρωζώνης νὰ καταργηθεῖ καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ ἄλλες δομὲς εὐρωπαϊκῆς συνεργασίας,  στὴ βάση τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ κυριαρχίας, τῆς κοινωνικῆς δικαισύνης καὶ τῆς διεθνοῦς ἀλληλεγγύης.

Παράλληλα, ἡ ΕΕ, μὲ πίεση τῆς Γερμανίας, καὶ ἄλλων χωρῶν μὲ οἰκονομικὰ συμφέροντα, ἀφήνουν ἀκάλυπτες τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ παραβατικότητα καὶ στὸν ἀνοιχτὸ άναθεωρητισμὸ τῆς γειτονικῆς χώρας. Αὐτὸ μεταφράζεται καὶ σὲ ἐπιπλέον ἐπιβάρυνση γιὰ τὶς δαπάνες τῶν ἐξοπλισμῶν ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς ἐθνικῆς ἀκεραιότητας τῆς χώρας.

Τὸ πολιτικὸ σύστημα πλέον, καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ αὐτὸ ποὺ γνωρίζαμε ὅταν ἱδρύθηκε ἡ ΧΔ. Ἡ Δεξιὰ καὶ ἡ Ἀριστερὰ ἔχουν μεταλλαχθεῖ καὶ συναποτελοῦν πτέρυγες ἑνὸς «ἀκραίου Κέντρου», μὲ δῆθεν προοδευτικὸ καὶ φιλελεύθερο ἰδεολογικὸ προσωπεῖο, τὸ ὁποῖο ἐργάζεται γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τὴ λειτουργία τῆς οἰκονομίας πρὸς ὄφελος τῆς διεθνοῦς Ὀλιγαρχίας.

Τὸ νέο ἔτος 2021, πρέπει νὰ ἀποτελέσει ἀφετηρία ἐνεργοποίησης καὶ συσπείρωσης τῶν πολιτιῶν ποὺ δὲν συμβιβάζονται μὲ τὴν κατάσταση αὐτή, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τὴ χώρα στὴν παρακμὴ καὶ τὴν κοινωνία σὲ ἐξαθλίωση.

Ἡ βαρειὰ πολιτικὴ κληρονομιὰ τῶν ἀγώνων τοῦ ἱδρυτῆ τῆς ΧΔ καὶ τῆς «Χριστιανικῆς» Νίκου Ψαρουδάκη ἐπιβάλλει σήμερα, νὰ ἀντισταθοῦμε στὸν κίνδυνο μόνιμης διολίσθησης στὸ λεγόμενο «δίκαιο τῆς ἀνάγκης», καὶ παραίτησης ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις δημοκρατικὲς ἐλευθερίες, τὶς ὁποῖες τὸ Κίνημα αὐτὸ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα ταγμένο νὰ ὑπερασπίζεται.

Ταυτόχρονα, ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, καλούμαστε, στὶς παροῦσες περιστάσεις, νὰ περιφρουρήσουμε  τὸν πυρήνα τῆς πίστης μας, τὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη μὲ ἐπίκεντρο τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Μποροῦμε νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε, τηρώντας τὰ ἐπιβεβλημένα μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ ἀντικρούοντας ἔμπρακτα τὶς ἀνοίκειες ἐπιθέσεις, ποὺ εἴτε ἀπὸ ἐμπάθεια εἴτε ἀπὸ ἡμιμάθεια καὶ ἄγνοια, ἐξαπολύονται κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ πυρήνα τῆς πίστης μας.

Ἡ ΧΔ, μὲ ἀδιαπραγμάτευτο σημεῖο ἀναφορᾶς τὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσής μας, διαμορφώνει τὸ πολιτικὸ πλαίσιο τῶν θέσεών της γιὰ νὰ δώσει τὴ δική της ἀπάντηση στὰ σύγχρονα πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα. Ἡ ἐναλλακτικὴ πολιτική μας πρόταση, στὴ βάση τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς καταγγελίας τῆς ἀδικίας καὶ τῶν κραυγῶν τοῦ μίσους καὶ τῆς μισαλλοδοξίας, ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς πολίτες.

Εἰδικά, ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅσους γνωρίζετε τὶς θέσεις μας καὶ συμφωνεῖτε. Γραφτεῖτε συνδρομητές, ἐνισχύστε τὴν ἐφημερίδα. Συστρατευθεῖτε ἐνεργὰ μὲ τὴ ΧΔ. Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.

Καλὸ καὶ εὐλογημένο 2021.

Αθήνα 2.1.2021. Από το Γραφείο Τύπου της ΧΔ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας