Δημογραφική ερήμωση

1117
δημογραφική

Ἡ δημογραφικὴ κατάρρευση τῆς Ἑλλάδας ξεκίνησε ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 καὶ συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δυστυχῶς, ἡ ἄνοδος τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ κορυφώθηκε ἐκείνη τὴν περίοδο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ραγδαῖο ἐκδυτικισμὸ τῆς κοινωνίας, συνδυάστηκε μὲ τὴν ἀνάδειξη συνηθειῶν καὶ νοοτροπιῶν ποὺ δὲν εὐνοοῦσαν τὴν γέννηση καὶ ἀνατροφὴ παιδιῶν.

Ἡ προηγούμενη μορφὴ τῆς ἀγροτικῆς κοινωνίας εὐνοοῦσε τὴ γέννηση παιδιῶν καὶ μάλιστα τὴν πολυτεκνία καὶ γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, ἀφοῦ τὰ παιδιὰ προμήθευαν ἐργατικὰ χέρια ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σκληρὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐπιβίωση τῶν νοικοκυριῶν. Ἡ κατάσταση αὐτὴ συμβάδιζε καὶ μὲ τὸν βαθὺ σεβασμὸ στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ θεωρεῖ εὐλογία τὴ γέννηση καὶ ἀνατροφὴ παιδιῶν καὶ εὐνοεῖ τὸ γάμο σὲ ὅσο γίνεται νεώτερη ἡλικία.

Ἡ διαδικασία μετάβασης στὴ σημερινὴ ὑπογεννητικότητα δὲν εἶναι ἁπλῆ. Προηγήθηκε ἡ ραγδαία ἀστικοποίηση μὲ τὴν μεταβολὴ τοῦ τρόπου ζωῆς ὅλο καὶ περισσότερων πολιτῶν. Τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο ἀνέβηκε, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι αὐξήθηκαν οἱ ἀνέσεις καὶ ταυτόχρονα οἱ ἀνάγκες γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.

Ὄφειλε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ εἶχε παρακολουθήσει τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ καὶ νὰ εἶχε παράσχει τὶς ἀναγκαῖες ὑποδομές, καὶ κίνητρα, πρᾶγμα ποὺ παρέλειψε νὰ κάνει στὸν ἀπαιτούμενο βαθμό.

Παράλληλα, καλλιεργήθηκε καὶ ἀπὸ πλευρᾶς πολιτισμοῦ ἀρνητικὴ εἰκόνα γιὰ τὴν τεκνογονία. Ὁ ἀνεκδιήγητος Πρόεδρος τῆς Γαλλίας Ἐμμανουὲλ Μακρόν, δήλωσε χαρακτηριστικὰ σὲ ὁμιλία του στὸ Ἀμβοῦργο στὶς 8 Ἰουλίου 2017: «Μὲ μιὰ οἰκογένεια νὰ ἔχει ἑπτὰ καὶ ὀκτὼ παιδιὰ στὴν Ἀφρική, ἐπενδύστε δισεκατομμύρια καὶ τίποτα δὲν θὰ ἀλλάξει…ἡ πρόκληση γιὰ τὴν Ἀφρικὴ εἶναι πολιτιστική.»

Ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ τεκνογονία συνιστᾶ «ὑποανάπτυξη», καὶ ὅτι δὲν ἀποτελεῖ προτεραιότητα, χαρακτηρίζει τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισμό. Καλλιεργήθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ καλλιεργεῖται μὲ ποικίλους τρόπους καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ συνέβαλε στὴν κατακόρυφη μείωση τῶν γεννήσεων, ἀπὸ τὸ 1982 (δείκτης γεννήσεων 2,09 ἀνὰ γυναίκα) στὸ 1990 (δείκτης γεννήσεων 1,4 ἀνὰ γυναίκα).

Τὶς σοβαρὲς συνέπειες τῆς ἐξέλιξης αὐτῆς ἦρθε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1993 νὰ ἐπισημάνει τὸ πόρισμα τῆς διακομματικῆς κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴ μελέτη τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς χώρας καὶ διατύπωση προτάσεων γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση του. Στὸ Προεδρεῖο τῆς Ἐπιτροπῆς μετεῖχε ὁ Μανόλης Δρεττάκης ἐκ μέρους τοῦ «Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου ὡς Γραμματέας. Πρόεδρος ἦταν ὁ Βασίλειος Σωτηρόπουλος ἀπὸ τὴ Νέα Δημοκρατία καὶ Ἀντιπρόεδρος ὁ Βασίλειος Γερανίδης ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ.

Τὸ πόρισμα ἐπικέντρωσε στοὺς κινδύνους ποὺ ἐπιφυλάσσουν ἡ μείωση καὶ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν παρακμὴ ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται καὶ τὴν ἀπειλὴ γιὰ «ὁλόκληρο τὸν ἐθνικὸ ὀργανισμὸ καὶ τὴν κοινωνικὴ συνοχή….Ὁ λαὸς εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο κεφάλαιο τοῦ κράτους ποὺ προωθεῖ τὴν παραγωγή, τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ πρόοδο καὶ ἐγγυᾶται τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ἀσφάλειά του. Ἡ δημογραφικὴ ἐξασθένιση-γήρανση τῆς κλασσικῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Βυζαντίου ὁδήγησε, σύμφωνα μὲ ἔγκριτες μαρτυρίες, τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ ὑποταγὴ αἰώνων καὶ παρ’ ὀλίγον σὲ ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμό.»

(…)Λόγω τοῦ ὑψηλοῦ βαθμοῦ γήρανσης -ὁ ρυθμὸς γήρανσης στὴν Ἑλλάδα  εἶναι ὁ ταχύτερος τῆς Εὐρώπης, (…)Ἡ ἀναλογία ἐργαζομένων-συνταξιούχων ἤδη ἔχει μεταβληθεῖ σὲ πολὺ ἐπικίνδυνα ἐπίπεδα καὶ ἀπειλεῖται μὲ κατάρρευση ὅλο τὸ κοινωνικο-ασφαλιστικὸ σύστημα.(…) ἡ μείωση τῶν νέων περιέργως ὠθεῖ σὲ αὔξηση τῆς ἀνεργίας κυρίως τῶν πτυχιούχων ἀνωτάτων σχολῶν καὶ ἀποφοίτων λυκείων, λόγω τῶν δυσμενῶν ἐπιδράσεων σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς παραγωγῆς, τῆς κατανάλωσης καὶ διακίνησης τῶν ἀγαθῶν.»

Δυστυχῶς, ἡ μνημονιακὴ λαίλαπα τῆς τελευταίας ὀκταετίας ἐπιτείνει τὸ κακό, μὲ τὴν πρόσθετη αἱμορραγία τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων πτυχιούχων ποὺ μεταναστεύουν. Πέρα ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα, τὸ πόρισμα τῆς Βουλῆς ἐπισημαίνει καὶ τὶς ἀπώλειες σὲ ζωὲς νέων ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ τροχαῖα ἀτυχήματα, ποὺ μέχρι σήμερα ἰσοδυναμοῦν μὲ ἀπώλειες πολέμου…

ἀνατροπὴ τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς εἶναι προϋπόθεση γιὰ νὰ ληφθοῦν τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἐνθάρρυνσης τῆς τεκνοποιίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ξανάρθει ἡ ἀνάπτυξη ποὺ θὰ φέρει δουλειὲς καὶ τοὺς ξενιτεμένους νέους πίσω. Κατὰ συνέπεια, εἶναι θέμα ἐπιβίωσης γιὰ τὸ ἔθνος καὶ τὸ λαό μας.

*Πηγή: Εφημερίδα Χριστιανική

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας