Για μια Αγωνιστική Μετωπική Παρέμβαση στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ

1297
γεωτεε

Εκλογές στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ) στις 22 Απρίλη.

Απο­φα­σί­σα­με να συμ­με­τά­σχου­με ενω­τι­κά και ανα­τρε­πτι­κά, ώστε να υπάρ­ξει επι­τέ­λους ένα απο­τε­λε­σμα­τι­κό ψη­φο­δέλ­τιο για μα­ζι­κή  απά­ντη­ση απέ­να­ντι στην κοι­νω­νι­κή κα­τα­στρο­φή που έχουν επι­φέ­ρει τα μνη­μό­νια όλων των μέχρι τώρα κυ­βερ­νή­σε­ων.
Υπάρ­χου­σες δυ­νά­μεις της αρι­στε­ράς στο Γε­ω­τε­χνι­κό χώρο μαζί με ανέ­ντα­χτους αγω­νι­στές δη­μιουρ­γή­σα­με την πα­ρά­τα­ξη «Αγω­νι­στι­κή Με­τω­πι­κή Πα­ρέμ­βα­ση-Ανυ­πό­τα­κτοι Γε­ω­τε­χνι­κοί», με στόχο να στα­μα­τή­σει η πο­λυ­διά­σπα­ση και να αντι­με­τω­πί­σου­με συλ­λο­γι­κά τη βαλ­τω­μέ­νη κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί πολλά χρό­νια τώρα στο ΓΕ­Ω­ΤΕΕ.
Σε ένα ΓΕ­Ω­ΤΕΕ, που, όπως γρά­φου­με και στη δια­κή­ρυ­ξή μας, «όχι απλά δεν έκανε τί­πο­τα προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αλλά συ­νέ­βα­λε στην υλο­ποί­η­ση αντι­δρα­στι­κών αλ­λα­γών:  το σκλα­βο­πά­ζα­ρο των πλη­ρω­μέ­νων σε­μι­να­ρί­ων που θα μας εξα­σφά­λι­ζαν ‘δια βίου προ­σό­ντα’, η προ­ώ­θη­ση της ιδιω­τι­κής αντα­πο­δο­τι­κής ασφά­λι­σης του ΤΕΑΓΕ,  η εκ­κω­φα­ντι­κή σιωπή μπρο­στά σε ζη­τή­μα­τα όπως το 24μη­νο, τα 8μηνα, η μεί­ω­ση των μι­σθών και αντι­κει­μέ­νων ερ­γα­σί­ας στο δη­μό­σιο».
Κα­τε­βαί­νου­με με ένα ενω­τι­κό ψη­φο­δέλ­τιο στις εκλο­γές του ΓΕ­Ω­ΤΕΕ,  για να δώ­σου­με νόημα στην οργή και την απα­ξί­ω­ση ει­δι­κά για τους νέους συ­να­δέλ­φους που βλέ­πουν τις προσ­δο­κί­ες τους για μία αξιο­πρε­πή ερ­γα­σία να δια­ψεύ­δο­νται. Επι­χει­ρού­με η αγα­νά­κτη­ση να απο­κτή­σει συλ­λο­γι­κή διέ­ξο­δο, το ατο­μι­κό σι­χτί­ρι­σμα να με­τα­τρα­πεί σε συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση, πα­ρό­λο που γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά τον αντι­δρα­στι­κό ρόλο που έχει παί­ξει το ΓΕ­Ω­ΤΕΕ τα προη­γού­με­να χρό­νια, τη σχέση του με το ισχύ­ον σύ­στη­μα και τις εκά­στο­τε κυ­βερ­νή­σεις, καθώς και την ηθε­λη­μέ­νη συν­δια­χεί­ρι­ση της υπάρ­χου­σας κα­τά­στα­σης. Από την πλευ­ρά μας πι­στεύ­ου­με στην ανά­γκη σύ­γκρου­σης με αυτόν το ρόλο, αλλά και με τους μη­χα­νι­σμούς που το έφε­ραν σε αυτό το ση­μείο.
Η αγρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή, που θα έπρε­πε να είναι προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη στην κά­λυ­ψη των λαϊ­κών ανα­γκών, έχει δε­χτεί κι αυτή τα μνη­μο­νια­κά πλήγ­μα­τα, αλλά και τα πιο μα­κρο­χρό­νια.
Είναι πε­ρισ­σό­τε­ρο παρά ποτέ εμ­φα­νές πως η πρόσ­δε­ση της αγρο­τι­κής πα­ρα­γω­γής στις επι­τα­γές της ΚΑΠ και της ΕΕ, ει­δι­κά σε συν­θή­κες κρί­σης δεν έχει βοη­θή­σει ούτε στο ελά­χι­στο τους μι­κρούς και με­σαί­ους αγρό­τες, αλλά αντί­θε­τα δου­λεύ­ει προς όφε­λος των με­γά­λων πα­ρα­γω­γών, των με­γά­λων επι­χει­ρή­σε­ων του αγρο­το­δια­τρο­φι­κού συ­μπλέγ­μα­τος, ενώ έχει απο­τε­λέ­σει και νέο πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για τις τρά­πε­ζες. Πα­ράλ­λη­λα, έχει εγκλω­βί­σει τα αγρο­τι­κά στρώ­μα­τα σε μια αδιέ­ξο­δη κα­τεύ­θυν­ση που με «κε­ρα­σά­κι» τις επι­δο­τή­σεις της ΕΕ, έχουν απο­δυ­να­μω­θεί κρί­σι­μοι κλά­δοι πα­ρα­γω­γής, με απο­τέ­λε­σμα την απο­διάρ­θρω­ση της αγρο­τι­κής πα­ρα­γω­γής, οδη­γώ­ντας σε συν­θή­κες μο­νο­καλ­λιέρ­γειας και μεί­ω­ση της δια­τρο­φι­κής επάρ­κειας, τε­ρά­στια κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κά (αύ­ξη­ση του κό­στους πα­ρα­γω­γής, κα­τα­στρο­φή ολό­κλη­ρων κλά­δων της αγρο­τι­κής οι­κο­νο­μί­ας) και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα (νι­τρο­ρύ­παν­ση υδα­τι­κών ορι­ζό­ντων, μεί­ω­ση της βιο­ποι­κι­λό­τη­τας, κα­τα­στρο­φή του δα­σι­κού πλού­του κ.α.).
Η ερ­γο­δο­τι­κή ασυ­δο­σία, η επι­σφά­λεια, το δελ­τίο πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών, οι εύ­κο­λες απο­λύ­σεις, η κα­τάρ­γη­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Ερ­γα­σί­ας και οι μι­σθοί πεί­νας κυ­ριαρ­χούν στον ιδιω­τι­κό τομέα. Όσο για το δη­μό­σιο, οι διαρ­κείς πε­ρι­κο­πές, η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και υπο­στε­λέ­χω­ση με κύριο στόχο τη διά­λυ­ση και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών, απο­τε­λούν βα­σι­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, σε συ­νέ­χεια των προη­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σε­ων της δε­ξιάς και του ΠΑΣΟΚ.
Χρή­σι­μες δομές για το πε­ρι­βάλ­λον και την αν­θρώ­πι­νη ζωή, όπως το ΙΓΜΕ, το ΕΛ­ΚΕ­ΘΕ κλπ αφή­νο­νται χωρίς πό­ρους και ερ­γα­τι­κό δυ­να­μι­κό, αφού τέ­τοιες υπη­ρε­σί­ες δεν έχουν να προ­σφέ­ρουν κέρδη για τους λί­γους και άρα, εγκα­τα­λεί­πο­νται.
Πρό­θε­ση της νέας αγω­νι­στι­κής με­τω­πι­κής πα­ρά­τα­ξης που δη­μιουρ­γή­σα­με για να πα­ρέμ­βου­με στο ΓΕ­Ω­ΤΕΕ είναι να συ­νε­χί­σου­με και μετά τις εκλο­γές στις 22 Απρί­λη, με συλ­λο­γι­κό τρόπο, να αντι­με­τω­πί­σου­με τα προ­βλή­μα­τα του κλά­δου μας, με αλ­λη­λεγ­γύη και σε­βα­σμό προς τους άλ­λους κλά­δους, χωρίς αντα­γω­νι­σμό με κα­νέ­να συ­νά­δελ­φο και καμία συ­να­δέλ­φισ­σα.
Πι­στεύ­ου­με στη δύ­να­μη και στις δυ­να­τό­τη­τες της συ­σπεί­ρω­σης και των αγώ­νων. Πι­στεύ­ου­με ότι υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή για τη συ­νο­λι­κή ανα­τρο­πή και θα την οι­κο­δο­μή­σου­με. Πι­στεύ­ου­με σε ένα άλλο μο­ντέ­λο κοι­νω­νί­ας,  χωρίς πο­λέ­μους, χωρίς εκ­με­τάλ­λευ­ση αν­θρώ­πων, χωρίς πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές κα­τα­στρο­φές.
Θα το πα­λέ­ψου­με, με πρώτο βήμα στις 22 Απρί­λη!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας