Τράπεζα Ελλάδας: Άλμα στο επιτόκιο των δανείων-Αυξήθηκε στο 3,95% την 1/9/22

507
Τράπεζα Ελλάδας: Άλμα στο επιτόκιο

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,60% τον Σεπτέμβριο του 2022 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, άλμα σημειώθηκε και στο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων το οποίο αυξήθηκε στο 3,95%.
Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,56 εκατοστιαίες μονάδες.
Ενώ σχεδόν αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων.
Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 3,91 εκατοστιαίες μονάδες.
Όπως αναφέρει επίσης η Τράπεζα, αμετάβλητο στο 0,04% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, το Σεπτέμβριο του 2022.

Αναλυτικά:

1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,03% και στο 0,01% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 0,14% από 0,11% τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,60%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,11%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,96%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 49 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη αυξήθηκε κατά 45 μονάδες βάσης στο 4.37%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,62%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 97 μονάδες βάσης, το Σεπτέμβριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 3,97%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 66 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,17%. 
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 58 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,31%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,18% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 109 μονάδες βάσης στο 3,93%.

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ 

Υφιστάμενες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,16%.

Υφιστάμενα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,95%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,73%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,64%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 3,37%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,72%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

Ιούλιος 2022

Αύγουστος 2022

Σεπτέμβριος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,03

0,03

0,03

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

-0,01

0,01

0,01

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,13

0,11

0,14

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,04

0,04

0,04

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,13

14,11

14,11

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

3,76

3,92

4,37

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,37

6,47

6,62

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,84

3,01

3,50

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,33

11,20

10,96

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:

2,57

3,00

3,97

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,63

4,73

5,31

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,60

3,58

4,18

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,52

2,84

3,93

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,62

3,51

4,17

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

3,71

4,00

4,60

Περιθώριο επιτοκίου

3,67

3,96

4,56


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

   

Ιούλιος 2022

Αύγουστος 2022

Σεπτέμβριος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,08

0,08

0,09

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,10

0,12

0,16

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,03

0,03

0,04

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,15

2,30

2,73

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,39

6,47

6,64

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,11

3,15

3,37

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,26

4,39

4,72

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,56

3,64

3,95

Περιθώριο επιτοκίου

3,53

3,61

3,91

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας