Εμπαιγμός με τη συνταξιοδότηση των οφειλετών του ΕΦΚΑ!!

771

Εμπαιγμός με τη συνταξιοδότηση των οφειλετών του ΕΦΚΑ!
Μόνο 1.000 ασφαλισμένοι-οφειλέτες από τους 300.000 συνολικά
μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση
Τις αυστηρότερες προϋποθέσεις διευκρινίζει η σχετική ΚΥΑ
1. Πάνω από 1.000.000 οι ασφαλισμένοι-οφειλέτες
47,88 δις € οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ
Μέχρι 15.000 € οφείλουν 1.625.969 ασφαλισμένοι
Πάνω από 30.000 € οφείλουν 252.415 ασφαλισμένοι
Πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι σε όλα τα πρώην Ταμεία που έχουν
υπαχθεί σήμερα στον ΕΦΚΑ είναι όμηροι αυτού και του ΚΕΑΟ!!
Οι περισσότεροι από αυτούς, ήδη σε προχωρημένη ηλικία, αδυνατούν να
λάβουν σύνταξη επειδή χρωστούν στον ΕΦΚΑ ποσά άνω των 20.000 € οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, άνω των 15.000 € οι επιστήμονες και άνω των 6.000 €
οι αγρότες. Προκειμένου να τους χορηγηθεί η σύνταξη μέχρι σήμερα έπρεπε να
καταβάλουν εντός διμήνου ολόκληρο το υπερβάλλον ποσό (το πάνω από το
οριζόμενο πλαφόν) και το εναπομείναν να συμψηφιστεί με μηνιαία περικοπή τής
σύνταξής τους!
Τώρα με τη νέα ευνοϊκότερη (υποτίθεται) ρύθμιση, το όριο οφειλής
(πλαφόν) αυξήθηκε στο ποσό των 30.000 € (μη μισθωτοί) και των 10.000 €
(αγρότες) με παρακράτηση του 60% της σύνταξης μέχρις ότου η οφειλή
περιοριστεί στα προηγούμενα πλαφόν, δηλαδή στο ποσό των 20.000 € (μη
μισθωτοί) και 6.000 € (αγρότες), αντιστοίχως.
Είναι γνωστό ότι εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και
αγρότες δεν μπόρεσαν, λόγω Μνημονίων και κορωνοϊού, να πληρώσουν τις
εισφορές προς τα Ταμεία. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, καθώς και οι οικογένειές
τους, από 1-4-2024, έχουν απωλέσει και την ασφαλιστική τους ικανότητα αφού δεν
μπόρεσαν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Είναι αποκαλυπτική η εικόνα των οφειλών-οφειλετών του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ το
α’ τρίμηνο του 2024. Σύμφωνα με την 1η
Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου έτους 2024
2
του ΚΕΑΟ και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Πίνακα 3 (σελίδα 7), στο τέλος
Μαρτίου 2024:
-το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ ήταν 47.884.986.511 €,
-οι οφειλέτες μη μισθωτοί e-EΦΚΑ, των τέως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠΜΜΕ και ΕΤΕΑΕΠ και των φορέων εκτός e-ΕΦΚΑ ανέρχονταν στους 1.620.007
ασφαλισμένους και
-οι μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ και οι ασφαλισμένοι στον τέως ΟΓΑ, ανέρχονταν
στους 1.055.377 ασφαλισμένους (777.574+277.803).
Εξάλλου, σύμφωνα με τον Πίνακα 4 (σελίδα 8) της Έκθεσης του ΚΕΑΟ,
στο τέλος Μαρτίου 2024:
-μέχρι 15.000 € όφειλαν 1.625.969 ασφαλισμένοι,
-από 15.000-30.000 € όφειλαν 305.741 ασφαλισμένοι,
-από 30.000-50.000 € όφειλαν 88.962 ασφαλισμένοι και
-πάνω από 30.000 € όφειλαν 252.415 ασφαλισμένοι.
3
Εξάλλου, όπως αναφέρεται στη σελίδα 16 της Έκθεσης του ΚΕΑΟ, στο
τέλος Μαρτίου 2024,οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 326.081 και οι
ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν 672.237, γεγονός που μαρτυρά ότι οι νόμοι
4611/2019, 4738/2020, 4821/2021 και 5036/2023 δεν διευκόλυναν ουσιαστικά
τους οφειλέτες (που έχασαν τις ρυθμίσεις λόγω αδυναμίας αποπληρωμής) κι έτσι
δεν απέδωσαν.
2. Τί προβλέπει ο ν. 5078/2023 για τη συνταξιοδότηση με οφειλή έως
30,000 (ελεύθεροι επαγγελματίες) και έως 10,000 (αγρότες)
Με το άρθρο 115 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α 211) προστέθηκαν
παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) περί έναρξης
καταβολής σύνταξης σε μη μισθωτούς και αγρότες που έχουν οφειλές προς τον
ΕΦΚΑ, στα οποία ορίζεται ότι:
«5. Τα ποσά οφειλών της παρ. 2 είναι δυνατό να υπερβούν τα ανωτέρω
όρια και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ για οφειλές προς τον π. ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το
εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης
τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας του, β)
έχει καταβάλει εισφορές για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι
χιλιάδων (6.000) ημερών και γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του δεν ξεπερνούν το
ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000)
ευρώ αν είναι οφειλέτης προς τον π. ΟΓΑ.
Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το
εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων,
μέχρι τον μηδενισμό του. Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού της μηνιαίας δόσης που προκύπτει από την παρ. 3. Σε
αντίθετη περίπτωση, το ως άνω ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται
αναλόγως.
Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ, παρακρατείται από τα ποσά των
4
επόμενων συντάξεων, μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος, σε ίσες μηνιαίες
δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60).
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ ή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τον πρώην Ο.Γ.Α.,
εφαρμόζονται αναλόγως το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 2.
6. Για την υπαγωγή στην παρ. 5 απαιτείται η παροχή συγκατάθεσης από
τον αιτούντα στους χρηματοδοτικούς φορείς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που
απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας. Η συγκατάθεση του πρώτου εδαφίου
συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1
του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206). Ο έλεγχος εκπλήρωσης
των κριτηρίων της παρ. 5 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον
αιτούντα στοιχεία και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά.»
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 5078/2023, στις 23-5-2024
εκδόθηκε η υπ’αριθ. 32270/23-5-2024 (ΦΕΚ Β 2915) κοινή υπουργική απόφαση
(ΚΥΑ) των υπουργών Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής ΟικονομίαςΟικονομικών με τίτλο «Συνταξιοδότηση με οφειλές έως 30.000 € από τον e-ΕΦΚΑ.
Διαδικασίες διασταύρωσης, έλεγχοι, προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες για
την εφαρμογή του άρθρου 115 του ν. 5078/2023.».
Με την πρόσφατη αυτή ΚΥΑ εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής
στις ρυθμίσεις του άρθρου 115 του ν. 5078/2023, για την καταβολή σύνταξης σε
ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ με οφειλές μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων
(30.000) € ή των δέκα χιλιάδων (10.000) € για οφειλές προς τον πρώην
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και καθορίζεται η σχετική διαδικασία
υπαγωγής, οι διαδικασίες διασταύρωσης, οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι τεχνικές
λεπτομέρειες για την εφαρμογή τού ως άνω άρθρου.
3. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των μη μισθωτώναγροτών. Αυστηροποίηση κριτηρίων. Ελάχιστοι μόνο μπορούν να
υπαχθούν στη νέα ρύθμιση!
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της άνω ΚΥΑ 32270/2024, οι προϋποθέσεις
υπαγωγής τού ασφαλισμένου-οφειλέτη είναι σωρευτικά οι εξής:
5
α) οι οφειλές του προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις τριάντα
χιλιάδες (30.000) € και ειδικά προς τον πρώην ΟΓΑ τις δέκα χιλιάδες (10.000) €.
Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τον ασφαλισμένο προς τον
e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση
πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα
τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Ως οφειλές στον πρώην ΟΓΑ νοείται το συνολικά
οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στην ασφάλιση στον πρώην ΟΓΑ για
τον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική
συνέχιση της ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ,
β) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο
ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον
σαράντα (40) ετών, να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του,
γ) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης
τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι χιλιάδων (6.000) ημερών ασφάλισης
(ΗΑ),ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης και
δ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 €
γενικά ή το ποσό των 6.000 €, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον πρώην
ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος
του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που
τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της
ημερομηνίας υποβολής τής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος
όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής τής αίτησης
υπαγωγής στη ρύθμιση.
Οι ανωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
4. Διαδικασία αίτησης υπαγωγής. Άρση τραπεζικού-φορολογικού
απορρήτου!
Η διαδικασία αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 115 του ν. 5078/2023
ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ. Εκεί αποσαφηνίζεται ότι η αίτηση υπαγωγής, που
υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, συνεπάγεται νόμιμη άρση του
απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων (άρθρο 1 ν.δ. 1059/1971) και του
φορολογικού απορρήτου (άρθρο 21 ν. 5104/2024) του ασφαλισμένου.
6
Στην αίτηση υπαγωγής (που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
συμπληρώνονται στοιχεία όπως οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών τού
ασφαλισμένου και δήλωση του ασφαλισμένου ότι πληροί τις ανωτέρω τραπεζικές
και ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία
ανακτώνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στοιχεία αναφορικά με τις
καταθέσεις του που τηρούνται σε αυτά, καθώς και την αξία αποτίμησής τους.
Συγκεκριμένα, ανακτώνται στοιχεία όπως ο ΑΦΜ του δικαιούχου, ο κωδικός-το
είδος-η αξία του χρηματοοικονομικού προϊόντος, ο μέσος όρος τελευταίου
12μήνου, τυχόν δεσμευμένο ποσό κ.λπ. και διενεργείται ηλεκτρονική διασταύρωση
και έλεγχος για την πλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής στη ρύθμιση.
5. Πώς γίνεται ο έλεγχος των προϋποθέσεων από τον e-ΕΦΚΑ
Στο άρθρο 4 ορίζεται η διαδικασία που ακολουθεί ο ΕΦΚΑ για τον έλεγχο
των προϋποθέσεων προς υπαγωγή του ασφαλισμένου στο άρθρο 115 του ν.
5078/2023. Αν οι οφειλές του ασφαλισμένου δεν υπερβαίνουν το όριο των 30.000
€ ή των 10.000 € για οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ,, εκδίδεται συνταξιοδοτική
πράξη. Αν οι οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 € ή των 10.000 € για
οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ.
Πιο συγκεκριμένα: Αν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της
ηλικίας του, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει αν έχει εξοφλήσει εισφορές για το χρόνο ασφάλισης
της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 (ασφάλιση για 20 έτη), ή αν ο ασφαλισμένος
δεν έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, αλλά έχει συμπληρώσει το 62ο
έτος της ηλικίας του, ελέγχει αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης
τουλάχιστον σαράντα (40) ετών καθώς και αν έχει καταβάλει εισφορές για το
χρόνο ασφάλισης της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2.
Επίσης ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει αν οι καταθέσεις του ασφαλισμένου
υπερβαίνουν τα όρια της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2. Εάν τα υπερβαίνει, τότε
ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί σε κοινοποίηση της οφειλής προς τον ασφαλισμένο (παρ. 2ε
του άρθρου 61 του ν. 3863/2010) και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ.
3 του ίδιου άρθρου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε
απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.
7
Εάν όμως ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις, ακολούθως
ελέγχεται εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 € αλλά όχι τις
30.000 € ή τις 6.000 € αλλά όχι τις 10.000 € για τον π. ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή,
η αίτηση υπαγωγής γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της
συνταξιοδοτικής πράξης. Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 €
ή τις 10.000 € για τον πρώην ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής
προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000 € ή των
10.000 € για τον πρώην ΟΓΑ, εντός διμήνου από την κοινοποίησή του. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης
συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.
6. Πότε γίνεται δεκτή η αίτηση συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ.
Παρακράτηση του 60% της σύνταξης μέχρι να μειωθεί η οφειλή στις 20.000 €
ή 6.000 € αντίστοιχα
Στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 32270/23-5-2024 ορίζεται η διαδικασία αποδοχής
τής αίτησης. Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες ως άνω προϋποθέσεις, ο eΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της
σύνταξης, εφαρμόζοντας παρακράτηση επί του ποσού της σύνταξης (παρ. 5
άρθρου 61 του ν. 3863/2010). Το υπερβάλλον των 20.000 € ή των 6.000 € για τον
πρώην ΟΓΑ ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των
καταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι τον μηδενισμό του. Το μηνιαίως
συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των
333,33 € γενικώς και των 100 € για τον πρώην ΟΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το
ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως. Μετά τον μηδενισμό τού
υπερβάλλοντος ποσού, για την εναπομένουσα οφειλή εφαρμόζονται οι παρ. 1-3
του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (αποπληρωμή σε 60 μηνιαίες δόσεις).
7. Τί γίνεται με τις ήδη εκκρεμείς αιτήσεις αναδρομικά μόνο από 20-
12-2023
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, που έχουν
υποβληθεί ΠΡΙΝ την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 (20-12-2023) και εκκρεμούν
σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, δύνανται να υπαχθούν στις
ρυθμίσεις του άρθρου 115 κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου. Ο e-ΕΦΚΑ
8
ενημερώνει τους αιτούντες για τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση και η αίτηση
υπαγωγής υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 115 του ν. 5078/2023 και τα οικονομικά
αποτελέσματα εκκινούν από την ημερομηνία αυτή.
Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί λόγω
οφειλών, απαιτείται επανυποβολή της για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου
115.
8. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Στο άρθρο 7 της ΚΥΑ ορίζεται ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο
115 του ν. 5078/2023, ο e-ΕΦΚΑ λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των
Προσωπικών Δεδομένων των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και διασφαλίζει το
επίπεδο ασφάλειας όλων των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων, τα
οποία τηρούνται για 5 έτη και έπειτα αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον.
9. Η προηγούμενη εμπειρία του ν. 4331/2015 (άρθρο 38) – 60.000
οφειλέτες με χρέος έως 50.000 € έλαβαν σύνταξη!!
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α 69) με τίτλο «Μέτρα
για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της
λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση
της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις»,
κατ’εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30-9-
2015 μπορούσαν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού τού συνόλου
της οφειλής τους ή μέρους αυτής με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις,
συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς
και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, εφόσον το ποσό των
αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκούσε για πλήρη συμψηφισμό τής οφειλής τους.
Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, που δεν συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις,
παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν
μπορεί να είναι περισσότερες από τις εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατήθηκε
αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα μετά τον συμψηφισμό.
9
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, που έδωσε τη δυνατότητα, στην
ολιγόμηνη ισχύ του, σε πάνω από 60.000 οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων να
φτάσουν στην πολυπόθητη σύνταξη, το συνολικό ποσό της οφειλής που
μπορούσε να συμψηφιστεί με αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που
παρεκρατείτο σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη, μπορούσε να
φτάσει μέχρι το ποσό των 50.000 €. Το επιπλέον ποσό, σύμφωνα με την ανωτέρω
διάταξη, καταβάλλεται εφάπαξ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του
Π.Δ. 258/1983.
Η πολύ ευνοϊκή αυτή διάταξη για για τους οφειλέτες ασφαλιστικών
εισφορών καταργήθηκε δυστυχώς με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, σελ. 1021).
10. Διαγραφή οφειλών και πλαφόν οφειλών 50.000 €, η μόνη λύση!
Με το χρέος εξ οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πάνω από 1.000.000 οφειλετών
να ανέρχεται σε 47,88 δις €, η κατάσταση σήμερα φαίνεται αδιέξοδη. Πάνω από
300.000 ασφαλισμένοι αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη. Με τη νέα ρύθμιση θα
μπορούν να υπαχθούν και να λάβουν σύνταξη μόνο 1.000 ασφαλισμένοι-οφειλέτες
εξ αυτών!!
Εξάλλου ο ΕΦΚΑ, όπως έχει επανειλημμένα παραδεχτεί η Διοίκησή του,
αδυνατεί να εισπράξει τον μεγαλύτερο όγκο οφειλών λόγω αδυναμίας φυσικών
προσώπων-οφειλετών αλλά και νομικών προσώπων.
Δυστυχώς, ούτε η διαδικασία τής παραγραφής οφειλών πέραν της 10ετίας
(σε εφαρμογή της υπ’αριθ. 1833/2022 απόφασης ΟλΣτΕ) έλυσε το ζήτημα αφού,
με την απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α
219), όπως παραδέχεται και η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (βλ. ανάλυσή
μας στην «60+», φύλλο 47/2022), μόνο 1 στους 10 οφειλέτες μπόρεσε να κάνει
χρήση τού μηχανισμού παραγραφής των οφειλών τους, χάνοντας σημαντικό
χρόνο ασφαλιστικού βίου που τους ήταν αναγκαίος για θεμελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Γι’αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο
τόσο των ασφαλισμένων-οφειλετών όσο και του ΕΦΚΑ, το οποίο έχει ήδη αναχθεί
σε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, απαιτείται διαγραφή τουλάχιστον μεγάλου μέρους
των οφειλών και αύξηση του ισχύοντος πλαφόν από τα 30.000 ή τα 10.000 €
10
αντίστοιχα για μη μισθωτούς και αγρότες, στο ύψος των 50.000 € για ΟΛΕΣ τις
κατηγορίες των οφειλετών.
Μόνον έτσι χιλιάδες οφειλέτες, αρκετοί εκ των οποίων είναι υπερήλικες, θα
μπορέσουν σήμερα να φτάσουν στον στόχο τής πολυπόθητης σύνταξης, την
οποία θα είχαν προ πολλού λάβει, αν τα μνημονιακά προγράμματα και κυρίως το
γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015) -που ψήφισαν και τα τρία κόμματα του μνημονιακού
τόξου (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ)- δεν είχαν αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
και δεν είχαν οδηγήσει σε απελπισία ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Αλέξης Π. Μητρόπουλος
Καθηγητής ΕΚΠΑ-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας