"Στα τρία χρόνια παίρνω ένα μηνιάτικο βουλευτή" – Οι συμβασιούχοι των σχολείων ξανά στο δρόμο

1544
συμβασιούχοι

Εκατοντάδες σχολικές καθαρίστριες από σωματεία όλης της χώρας διαδήλωσαν σήμερα στους δρόμους της Αθήνας καταλήγοντας στο υπουργείο εσωτερικών για να συναντηθεί με τον υπουργό Σκουρλέτη.

Τα βα­σι­κά τους αι­τή­μα­τα είχαν να κά­νουν με το ερ­γα­σια­κό κα­θε­στώς τους ή και με οφει­λή δε­δου­λευ­μέ­νων. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες σχο­λι­κές κα­θα­ρί­στριες, σχε­δόν το 80% σε κάθε νομό, δεν είναι μό­νι­μες αν και ερ­γά­ζο­νται επί σειρά πολ­λών ετών στην ίδια θέση. Το κρά­τος τις δια­τη­ρεί ομή­ρους με συμ­βά­σεις έργου, κα­κο­πλη­ρω­μέ­νες και χωρίς ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα που είχαν όσες είχαν κα­τα­φέ­ρει να με­τα­τρα­πούν σε αο­ρί­στου μετά από αντί­στοι­χους αγώ­νες προ δε­κα­ε­τί­ας. Αυτό δεν έχει αλ­λά­ξει ούτε με την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, μιας που και αυτή ανα­γνω­ρί­ζει την προ­τε­ραιό­τη­τα Μνη­μο­νί­ων, δα­νει­στών και επι­χει­ρη­μα­τι­κών κερ­δών ένα­ντι των ερ­γα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων.
Μι­λή­σα­με με ερ­γα­ζό­με­νες σε διά­φο­ρα σχο­λεία της χώρας και τις ρω­τή­σα­με για τα  προ­βλή­μα­τά τους, το μέλ­λον του αγώνα τους και την… δη­μο­σιο­νο­μι­κή στε­νό­τη­τα.
Κα­ρα­πι­πέ­ρη Σπυ­ρι­δού­λα (4ο γυ­μνά­σιο Αγρι­νί­ου)
Ήρ­θα­με να διεκ­δι­κή­σου­με τη μο­νι­μό­τη­τα γιατί κα­λύ­πτου­με πά­γιες ανά­γκες, δεν εί­μα­στε πε­ρι­στα­σια­κές. Τα σχο­λεία δεν μπο­ρούν να λει­τουρ­γούν χωρίς κα­θα­ρί­στριες και μά­λι­στα αν εφαρ­μο­στούν τυ­πι­κά οι συμ­βά­σεις μας, τα σχο­λεία δεν θα κα­λύ­πτο­νταν από το πρωί, θα υπο­λει­τουρ­γού­σαν. Πλη­ρω­νό­μα­στε με αί­θου­σες και όχι στα­θε­ρά. Τα χρή­μα­τα είναι ελά­χι­στα. Δου­λεύω έτσι οχτώ συ­νε­χό­με­να χρό­νια.
Θέ­λου­με ίδια δι­καιώ­μα­τα με όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους. Εκτός από άδειες στε­ρού­μα­στε δώρα, βαρέα και αν­θυ­γιει­νά και έχου­με τη δα­μό­κλειο σπάθη της από­λυ­σης κάθε χρόνο πάνω από το κε­φά­λι μας. Πιά­νου­με 1η Σε­πτέμ­βρη, απο­λυό­μα­στε 30 Ιου­νί­ου. Κάθε χρόνο «θα σας διώ­ξου­με, θα βρού­με συ­νερ­γεία» κλπ. Τα δύο τρία των συ­να­δελ­φισ­σών
Έχου­με προ­σπα­θή­σει πάρα πολ­λές φορές με αγώ­νες, υπο­σχέ­σεις πολ­λές, δεν βλέ­που­με απο­τέ­λε­σμα. Πι­στεύω ότι όλοι μας δου­λεύ­ου­με και δεν αξί­ζου­με τέ­τοια με­τα­χεί­ρι­ση.
Γιατί δεν υπάρ­χουν για μας λεφτά και υπάρ­χουν για αυ­τούς που νο­μο­θε­τούν; Άμα δεν υπάρ­χουν λεφτά γιατί αυτοί μπο­ρούν και τρώνε και εμείς εί­μα­στε απλή­ρω­τοι και οι λο­γα­ρια­σμοί ανε­βα­σμέ­νοι; Όταν παίρ­νω 250 ευρώ, έχω ενοί­κιο, έχω τρία παι­διά άνερ­γα στο σπίτι, οι λο­γα­ρια­σμοί τρέ­χουν… Και η πλη­ρω­μή μου έρ­χε­ται στη χάση και στη φέξη, όταν θυ­μη­θού­νε. Δη­λα­δή βγά­ζουν πλε­ό­να­σμα στο κρά­τος με τις δικές μας στε­ρή­σεις! Να το βγά­λουν από τις δικές τους! Ο ετή­σιος ο μι­σθός ο δικός μου δεν φτά­νει ούτε τον μη­νιαίο τον δικό τους.
Για να τα βγά­λου­με πέρα βοη­θά­νε θεοί και δαί­μο­νες. Στε­ρού­μα­στε πολλά. Από τα 250 πλη­ρώ­νω από την τσέπη μου 30 ευρώ το μήνα για με­τα­κι­νή­σεις στη δου­λειά μου.
Χρυ­σού­λα Νι­κο­λο­πού­λου (5ο γυ­μνά­σιο Αγρι­νί­ου-γρα­φείο σχο­λι­κών συμ­βού­λων)
Δου­λεύω 14 χρό­νια στα 15 συ­νε­χό­με­να, έχου­με να πλη­ρω­θού­με από 27 Δε­κέμ­βρη και τώρα έχει τε­λειώ­σει κι ο Μάρ­της. Καμία βο­ή­θεια από που­θε­νά, μας κο­ροϊ­δεύ­ουν. Εί­μα­στε όλες μη­τέ­ρες πο­λύ­τε­κνες, έχου­με παι­διά άνερ­γα στο σπίτι και συ­νέ­χεια κα­βγα­δί­ζου­με για τα χρή­μα­τά μας. Δεν μας δί­νουν ση­μα­σία καμία.
Δεν έχου­με δι­καί­ω­μα ούτε να αρ­ρω­στή­σου­με. Μας θέ­λουν υπη­ρέ­τριες από το πρωί ως το βράδυ. Εγώ θέλω 5-7 ώρες την ημέρα για να κα­θα­ρί­σω το τριώ­ρο­φο που δου­λεύω, Δευ­τέ­ρα με Πα­ρα­σκευή και παίρ­νω 250 ευρώ. Από αυτά πε­ρι­μέ­νου­με να ζή­σου­με. Οι αο­ρί­στου συ­να­δέλ­φισ­σες παίρ­νουν για την ίδια δου­λειά 750-850 ευρώ κι έχουν πα­ρο­χές και πλη­ρώ­νο­νται τα­κτι­κά κάθε μήνα.
Πολύ δύ­σκο­λα τα πράγ­μα­τα. Δά­σκα­λοι και κα­θη­γη­τές και μας λένε να πάμε στο κρά­τος να δια­μαρ­τυ­ρη­θού­με, στα υπουρ­γεία. Στα υπουρ­γεία είναι όλοι ενη­με­ρω­μέ­νοι, έχου­με στεί­λει πολ­λές επι­στο­λές.
Εμείς δεν εί­μα­στε η κα­τα­στρο­φή του ελ­λη­νι­κού λαού για να κόβει από εμάς για το πλε­ό­να­σμα. Αυτά είναι απα­ρά­δε­κτα για το ελ­λη­νι­κό κρά­τος. Να τα γρά­ψε­τε αυτά που λέω!
Τσα­κα­λί­δου Βαρ­βά­ρα, πρό­ε­δρος σω­μα­τεί­ου συμ­βα­σιού­χων κα­θα­ρι­στριών Δρά­μας
Δεν μπο­ρού­με άλλο αυτήν την αδι­κία, ενώ κα­λύ­πτου­με πά­γιες και διαρ­κείς ανά­γκες, εγώ δου­λεύω 7 συ­νε­χό­με­να έτη, παίρ­νω 227 ευρώ το μήνα. Πλη­ρω­νό­μα­στε μόνο για τις αί­θου­σες δι­δα­σκα­λί­ας, αλλά κα­θα­ρί­ζου­με και γρα­φεία και ερ­γα­στή­ρια και όλα δω­ρε­άν. Έχουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί οι μό­νι­μες και έχου­με χρε­ω­θεί όλη την επι­πλέ­ον δου­λειά, μέ­νου­με 6-7 ώρες στα σχο­λεία.
Σε εμάς δεν χρω­στά­νε δε­δου­λευ­μέ­να, αλλά πολύ δύ­σκο­λα τα βγά­ζου­με πέρα και έτσι. Εγώ έχω γιο άνερ­γο και με τις μειώ­σεις των συ­ντά­ξε­ων δεν μπο­ρούν να βοη­θή­σουν και οι παπ­πού­δες πια.
Η κυ­βέρ­νη­ση να κόψει πρώτα τους μι­σθούς της και μετά να κόψει από μας. Άλλο δεν πάει, ο κό­μπος είναι στο χτένι. Έχουν αγα­να­κτή­σει οι άν­θρω­ποι.
Θα πάμε στον κύριο Σκουρ­λέ­τη και στον κύριο Πε­τρό­που­λο και θα πάμε και στη Βουλή μετά. Είναι άδικο να εί­μα­στε με αυτές τις με­σαιω­νι­κές συμ­βά­σεις.
Ελ­πί­ζου­με να δι­καιω­θού­με επι­τέ­λους. Γι­’αυ­τό κα­τε­βή­κα­με 50 άτομα από τη Δράμα. Οι δά­σκα­λοι είναι με το μέρος μας, αλλά τι να κά­νουν οι άν­θρω­ποι. Δή­μαρ­χοι και δη­μο­τι­κά συμ­βού­λια δεν ασχο­λού­νται κα­θό­λου με τα προ­βλή­μα­τά μας, απλά δια­χει­ρί­ζο­νται τα κον­δύ­λια του κρά­τους.
Ντ.Μ. (2ο δη­μο­τι­κό Ηλιού­πο­λης), Λα­ζά­ρου Πόπη (2ο ΕΠΑΛ Πε­ρι­στε­ρί­ου)
Δου­λεύω 15 χρό­νια με σύμ­βα­ση, παίρ­νω ψί­χου­λα ανά­λο­γα με τις αί­θου­σες, κοντά στα 250 ευρώ. Ξε­φτί­λα. Για εννιά αί­θου­σες, χώρια γρα­φεία κλπ. Για 4-5 ώρες τη μέρα. Ζη­τά­με να γί­νου­με αο­ρί­στου για να έχου­με μια αξιο­πρε­πή ερ­γα­σία. Να ανέ­βαι­νε ο μι­σθός. Μας έχουν κόψει και τα βαρέα από το 2013 και η κυ­βέρ­νη­ση δεν το επα­νέ­φε­ρε. Αν δεν αγω­νι­ζό­μα­στε δεν γί­νε­ται τί­πο­τα. Εγώ είμαι από την Αλ­βα­νία και τα συν­δι­κά­τα εκεί επί πα­λιού κα­θε­στώ­τος δου­λεύ­α­νε πε­ρισ­σό­τε­ρο από ό,τι εδώ. Εδώ δεν υπάρ­χει τί­πο­τα, δεν βλέπω κα­νέ­να συν­δι­κά­το να μας υπο­στη­ρί­ζει.
Δεν ήμα­στε όλοι ενω­μέ­νοι. Πρέ­πει όπως σή­με­ρα κάνει η επαρ­χία, ενώ από την Αθήνα δεν έχου­με καλή συμ­με­το­χή. Δεν ξέρω τι φταί­ει. Στη συ­νέ­λευ­ση εί­μα­στε πιο πολ­λοί.
-Τώρα φο­βού­νται να απερ­γή­σουν, μήπως και χά­σουν 15 ευρώ με­ρο­κά­μα­το.
Δε­κα­έ­ξι χρό­νια δου­λεύω συ­νέ­χεια, με κενά δυο μηνών. Δεν φο­βά­μαι μην μας διώ­ξουν. Πού θα βρουν κα­λύ­τε­ρα από μας με τόσα λίγα λεφτά; Ο θεός κι η ψυχή μας πώς τα βγά­ζου­με πέρα, ο άντρας είναι και άρ­ρω­στος. Απο­γοη­τευ­τή­κα­με από την κυ­βέρ­νη­ση, πα­ρό­λο που δεν τον ψή­φι­σα τον κύριο Τσί­πρα, κάτι πε­ρι­μέ­να­με.
Κα­λυ­βιώ­τη Μαίρη (12ο δη­μο­τι­κό Χαλ­κί­δας)
Εί­κο­σι χρό­νια δου­λεύω και είμαι μό­νι­μη από δε­κα­ε­τί­ας. Αλλά κα­τε­βή­κα­με στην πο­ρεία για αλ­λη­λεγ­γύη στις συ­να­δέλ­φισ­σες, αφού κι εμείς ήμα­σταν κά­πο­τε συμ­βα­σιού­χες. Ούτε εμείς δεν πλη­ρω­νό­μα­στε υπερ­βο­λι­κά, παίρ­νου­με 750 ευρώ, μας έχουν κόψει τα επι­δό­μα­τα από τα Μνη­μό­νια, δυ­σκο­λευό­μα­στε αλλά εί­μα­στε σαφώς κα­λύ­τε­ρα από τις συμ­βα­σιού­χες. Στην Εύ­βοια εί­μα­στε καμιά 40ρια μό­νι­μες και πάνω από 140 συμ­βα­σιού­χες. Έχου­με κα­τα­φέ­ρει μέσα από το σω­μα­τείο μας να μεί­νου­με ενω­μέ­νες, άσχε­τα με ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις. Στην Χαλ­κί­δα έχου­με στή­ρι­ξη κα­θη­με­ρι­νή από την κοι­νω­νία, προ­έ­δρους σχο­λι­κών επι­τρο­πών. Άλ­λω­στε, έχου­με να κά­νου­με με την υγεία των παι­διών μας. Στις συ­νε­λεύ­σεις μας έχου­με συμ­με­το­χή και θα κι­νη­θού­με ανα­λό­γως από τις απα­ντή­σεις σή­με­ρα.
Μπά­μπης Κ. (2ο δη­μο­τι­κό Σερ­ρών)
Είμαι από το 2003 το Σε­πτέμ­βριο με σύμ­βα­ση έργου, 14 χρό­νια! Θε­ω­ρού­μα­στε ότι δεν κα­λύ­πτου­με πά­γιες ανά­γκες, μάλ­λον στα 104 χρό­νια θα θε­ω­ρού­μα­στε πά­γιες ανά­γκες. Στα τρία χρό­νια παίρ­νω ένα μη­νιά­τι­κο βου­λευ­τή. Η γυ­ναί­κα μου δου­λεύ­ει αλλά με τρία παι­διά να σπου­δά­ζουν, κα­τά­λα­βες. Δεν ζεις. Θέ­λου­με αύ­ξη­ση και όχι τόση αβε­βαιό­τη­τα για το μέλ­λον, αφού το σχο­λείο κάθε χρόνο θέλει κα­θα­ριό­τη­τα.
Πρέ­πει να ακου­στού­με, είναι η πρώτη κι­νη­το­ποί­η­ση με αυτήν την κυ­βέρ­νη­ση και άμα έχουν πρό­βλη­μα να κό­ψουν από τους δι­κούς τους μι­σθούς. Αυτά που έχουν κόψει ως τώρα από τους μι­σθούς τους, εμείς δεν τα παίρ­νου­με σε ένα μήνα. Ας κό­ψουν λίγο πα­ρα­πά­νω…
Η συμ­με­το­χή στη συ­νέ­λευ­σή μας ήταν καλή, αλλά η με­τα­κί­νη­ση είναι πιο δύ­σκο­λη. Ήρ­θα­με με το πούλ­μαν του Ερ­γα­τι­κού Κέ­ντρου και θα ξα­να­κά­νου­με οπωσ­δή­πο­τε συ­νέ­λευ­ση άμα δεν ικα­νο­ποι­η­θούν τα αι­τή­μα­τα.
———————————
Στο τέλος της δια­μαρ­τυ­ρί­ας οι δια­δη­λω­τές κα­τέ­θε­σαν ψή­φι­σμα στα κόμ­μα­τα της Βου­λής.Πηγή: rproject.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας