Πολιτική Απόφαση διευρυμένης Κ.Ε. (17.12.2016) της Χριστιανικής Δημοκρατίας

2205
χριστιανική

Ἡ διευρυμένη Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Χ.Δ. ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη πολιτικὴ ἀπόφαση:

 1. Τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο, ἀπανωτὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα φανέρωσαν τὴ λαϊκὴ δυσαρέσκεια καὶ ἀποδοκιμασία τῶν λαῶν στὴν Εὐρώπη καὶ παγκοσμίως, ἐνάντια στὶς πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ τὸ τμῆμα ἐκεῖνο τῆς ἄρχουσας τάξης, ποὺ βασίζει τὰ συμφέροντά του στὴν παγκοσμιοποίηση καὶ στὴν ἀπαξίωση τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, στὴν συνακόλουθη κατάλυση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους καὶ στὴν πολιτικὴ λιτότητας ποὺ κάνει τοὺς πλούσιους πλουσιότερους καὶ τοὺς φτωχοὺς φτωχότερους.

 2. Ἡ ψῆφος τῶν Βρετανῶν γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ καταψήφιση ἐκ μέρους τῶν Ἀμερικανῶν τῆς Χίλαρι Κλίντον, ἡ ἦττα τοῦ ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ Ρέντσι στὸ πρόσφατο ἰταλικὸ Δημοψήφισμα, ὁ ἀποκλεισμὸς καὶ τῶν δύο κυβερνητικῶν κομμάτων ἀπὸ τὸ 2ο γύρο τῶν προεδρικῶν Ἐκλογῶν στὴν Αὐστρία, ἡ διαφαινόμενη συρρίκνωση τοῦ γαλλικοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος, ἀποτελοῦν ἀπανωτὰ καὶ ἠχηρὰ δείγματα ὅτι οἱ λαοὶ ἀναζητοῦν ἄλλη διέξοδο καὶ ὅτι τὸ πολιτικὸ σύστημα κλονίζεται ὅλο καὶ πιὸ πολύ.

 3. Ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ Βουλὴ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει πολλὰ κόμματα, ἀλλὰ ἔχει καταστεῖ σχεδὸν μονοφωνικὴ σὲ σχέση μὲ τὸν «εὐρωμονόδρομο», ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ Βρυξέλλες. Καὶ ὅσες δυνάμεις ἐμφανίζονται νὰ τὸν ἀμφισβητοῦν, στὴν  πραγματικότητα ἔχουν ἐνσωματωθεῖ καὶ λειτουργοῦν συμπληρωματικὰ μὲ τὸ κυρίαρχο πολιτικὸ σύστημα.

 4. Σταδιακά, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιγαντώθηκαν γραφειοκρατικοὶ μηχανισμοὶ καὶ ἐξωθεσμικἀ ὄργανα, ποὺ ἀνοιχτὰ ἀκυρώνουν καὶ παρακάμπτουν τὴ δημοκρατικὰ ἐκφρασμένη βούληση τῶν λαῶν. Μὲ ἐργαλεῖο τὸ εὐρὼ καὶ τὴ νομισματικὴ πολιτική, ἐπιβάλλουν τὴν πολιτικὴ τῆς λιτότητας, τῆς ἀπαξίωσης τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, τῆς σταδιακῆς ἐξαθλίωσης τῶν πολλῶν καὶ τῆς συγκέντρωσης πλούτου στὰ χέρια λίγων. Στὴν κατεύθυνση αὐτή, οἱ ἄρχουσες τάξεις τῶν Χωρῶν τῆς Ε.Ε. ἔχουν ἀποδεχθεῖ καὶ συντηροῦν τὴ γερμανικὴ ἐπικυριαρχία.

 5. Ἐνόψει τῶν πιὸ πάνω ἐξελίξεων, οἱ πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ ἀντιστέκονται στὴ νέου τύπου κατοχὴ, ποὺ ἔχει ἐπιβληθεῖ στὴ Χώρα μας, μὲ τὸν περιορισμὸ τῆς κυριαρχίας τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν τῆς Πολιτείας (Κυβέρνησης-Βουλής-Δικαιοσύνης), φέρουν αὐξημένη εὐθύνη νὰ παρέμβουν. Νὰ ἐπεξεργαστοῦν καὶ νὰ προτείνουν ἀξιόπιστες ἐναλλακτικὲς λύσεις στὸν μονόδρομο, τὸν ὁποῖο μᾶς ἐπιβάλλουν, στὴ βάση τοῦ χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης γιὰ νὰ καλύψουν τὸ κενὸ ποὺ σύντομα θὰ διαμορφωθεῖ στὴ Χώρα μας, ἀπὸ τὴν ἀπαξίωση καὶ τῶν νεομνημονιακῶν δυνάμεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ἔχουμε αὐξημένη εὐθύνη νὰ συμβάλουμε στὴ διαμόρφωση ἀξιόπιστης ἐναλλακτικῆς πολιτικῆς πρότασης ἀπέναντι στὸ μνημονιακὸ νεοφιλελεύθερο μονόδρομο, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ Δανειστές.

 6. Ἰδίως νὰ συμβάλουμε καὶ νὰ κάνουμε ἀντικείμενο προσευχῆς καὶ ἐργασίας, ἡ ἐπιβεβλημένη ἀντίσταση νὰ ἔχει ὅσο γίνεται περισσότερα χαρακτηριστικὰ μιᾶς «μακρόχρονης καὶ ἀνθρωπιστικῆς χριστιανικῆς ἐπανάστασης», (σύμφωνα μὲ τὴν ὁρολογία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος). Νὰ μὴ γίνει ἡ λαϊκὴ ὀργὴ ἀντικείμενο ἀποπροσανατολισμοῦ καὶ νὰ μὴ προσλάβει χαρακτηριστικὰ ἀπάνθρωπα καὶ ἀποκρουστικά, ἀλλὰ, ἀντίθετα, νὰ ὁδηγήσει σὲ μιὰ εἰρηνική πολιτική, κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ ἐπανάσταση δημιουργίας.

 7. Στὰ 63 χρόνια τῆς Ἱστορίας της, ἡ Χ.Δ. τονίζει ὅτι στόχος τῆς εἰρηνικῆς αὐτῆς ἐπανάστασης εἶναι, στὴ βάση τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁλοκληρωμένη πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ Δημοκρατία, ἡ πνευματικὴ ἀπελευθέρωση, ἡ κατάργηση τῆς ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο.

 8. Ἡ Χ.Δ. ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἀντιμετωπίζει τὸν «πλησίον» χωρὶς διάκριση φύλου, θρησκείας καὶ ἐθνικότητας καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὰ δικαιώματα ὅλων τῶν συνανθρώπων. Ἔχει ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὸν πολιτικό της ἀγώνα τὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσής μας. Οἱ παραπάνω ἄξονες πάντοτε χαρακτήριζαν τὸν χριστιανικὸ κοινωνισμό.

9. Τελευταῖα, ἔχουν ἐμφανιστεῖ ποικίλες πολιτικὲς ἀναφορὲς στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸ Χριστιανισμό, ποὺ προκαλοῦν σύγχυση. Ἐμφανίζονται νὰ πολεμοῦν τὸ σύστημα, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶναι «σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός του» :

-Ἀπόψεις θεοκρατικές, ποὺ ἀπορρίπτουν ρητὰ τὴ Δημοκρατία, καταργοῦν τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ αὐτεξούσιο, ποὺ ἔχει δωρήσει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο καὶ προβάλλουν μία δικῆς τους ἔμπνευσης «χριστιανικὴ ἠθικὴ» ὡς ὑποχρεωτικὸ νομικὸ σύστημα, περιορίζοντας μάλιστα τὰ πολιτικὰ δικαιώματα μόνο στοὺς ὀρθοδόξους Ἕλληνες. Συνεχίζουν ἔτσι, μὲ ρατσιστικὸ πνεῦμα νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀντίληψη «πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος», ἀντιγράφοντας τὴ μασονικὴ ἀντιδημοκρατικὴ ὑποστήριξη τῶν «ἡμετέρων».

-Ἀπόψεις νοσταλγῶν τοῦ κατεστημένου Χριστιανισμοῦ, ὅπως κυριαρχοῦσε πρὶν τὸ 1974, στὴ μετεμφυλιακὴ καὶ ἀπριλιανὴ Ἑλλάδα. Πολεμᾶνε τὸ συστημα τῆς Μεταπολίτευσης, ὄχι ἐπειδὴ παραμένει ἀντιχριστιανικὸ ὡς κοινωνικὰ ἄδικο, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ σύγχρονη ἀστικὴ ἠθικὴ ἀπογαλακτίζεται ἀπὸ τὶς ἐπιφανειακὲς χριστιανικὲς ἀναφορὲς καὶ τοὺς βάζει στὸ περιθώριο. Στὴν πραγματικότητα ἔχουν συρρικνώσει τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ σὲ ἀκίνδυνη καὶ ἐπιλεκτικὴ ἀτομικὴ ἠθική, ἡ ὁποία κατ᾽οὐσίαν πραγματικότητα ταυτίζεται μὲ τὴν ἀστικὴ ἠθικὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰώνα.

-Ἐθνοφυλετικὲς ἀπόψεις, εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ἀκραίου ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνοφυλετικοῦ μίσους, εἴτε σὲ πιὸ μετριοπαθῆ καὶ λανθάνουσα μορφή. Φαινομενικὰ προβάλλουν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἀλλὰ στὴν πράξη διαστρέφουν τὴν Ὀρθοδοξία συρρικνώνοντάς την σὲ ἁπλὸ πολιτιστικὸ γεγονός, γνώρισμα καὶ ὑποσύνολο τοῦ Ἐλληνισμοῦ, ἀντὶ γιὰ ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια, στάση ζωῆς ὡς μίμηση Χριστοῦ, κληρονομία ὅλων τῶν λαῶν. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποκοπῆς μέρους τῶν διανοουμένων καὶ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Παράδοση, τῆς διαπίστωσης τοῦ κενοῦ ποὺ δημιούργησε ἡ ἀποκοπὴ αὐτὴ καὶ στὴ συνέχεια τῆς ἀπόπειρας αὐτὸ νὰ καλυφθεῖ μὲ ψευδοπαραδοσιακὰ ἰδεολογήματα. Ἡ λογικὴ αὐτὴ τοῦ ἰδεολογικοῦ ἀχταρμᾶ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ λογικὴ τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἡ ὁποία δὲν ἐπιτίθεται κατ’ ἀνάγκη ἀνοιχτὰ στὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ τὴν καθιστᾶ ὑποχείριο καὶ ἕρμαιο τῆς δικῆς της «ὑπέρτατης ἀλήθειας».

10. Μὲ βάση τὰ παραπάνω, μόνον ἡ Χ.Δ. καὶ ὅσες ἄλλες δυνάμεις ἀναφέρονται στὸν Χριστιανικὸ Κοινωνισμὸ προβάλλουν τοὺς δύο βασικοὺς ἄξονες ποὺ ἔχει ἀνάγκη στὴν παροῦσα συγκυρία ἡ Χώρα:

-Κεντρικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς στὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ ὁ ἱστορικὸς βίος τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων λαῶν ἐμπνέουν ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὸν δημιουργικὸ πρακτικό βίο, ὥστε νὰ ἐνισχύεται εὐεργετικὰ ἡ ἐργασία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φτώχειας.

-Προτεραιότητα στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀποτίναξη τῆς νέου τύπου κατοχῆς καὶ στὴν ἀποκατάσταση τῆς κυριαρχίας τῆς Χώρας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους Δικαίου.

11. Στὴ βάση αὐτή, καλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους, ἀλλὰ καὶ κάθε καλοπροαίρετο πολίτη νὰ συμβάλουν ἐνεργὰ στὸν ἀγώνα τῆς Χ.Δ.

-Ὅσοι εἴμαστε ἤδη ὀργανωμένοι νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας, νὰ κάνουμε τὴν αὐτοκριτική μας, νὰ διορθώσουμε τὰ λάθη, νὰ καλύψουμε κενὰ καὶ παραλείψεις.

-Ὅσοι φίλοι/ες συμφωνοῦν καὶ ἁπλῶς παρακολουθοῦν, νὰ ἔλθουν μαζί μας καὶ νὰ στηρίξουν ἐνεργά, ἐντασσόμενοι/ες στὴ Χ.Δ.

Τρεῖς πρέπει νὰ εἶναι οἱ στόχοι μας στὴν παροῦσα συγκυρία:

 1. Νὰ συμβάλουμε νὰ δοθεῖ ἡ σωστὴ διέξοδος στὴ λαϊκὴ ὀργὴ μὲ ὑποδείξεις δημιουργικῶν πρωτοβουλιῶν, ὑποστήριξη τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ συμμετοχής σὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες διαλόγου.

 2. Νὰ ἐνθαρρύνουμε καὶ νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν παραγωγικὴ ἐργασία ἐνθαρρύνοντας συνεργασίες καὶ ἐνισχύοντας τὸν πρωτογενῆ τομέα τῆς Χώρας.

 3. Νὰ συμβάλουμε στὴν ἐξάλειψη τῆς σύγχυσης, ποὺ προκαλεῖται στὸν κόσμο τῆς Ἐκκλησίας, διακρίνοντας τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης καὶ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας καὶ διακονίας ἀπὸ τὸ ἐγωιστικὸ καὶ ἐπιθετικό, ποὺ προκαλεῖ μίσος καὶ διχάζει τὸ λαό.

12. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ διευρυμένη ΚΕ τῆς ΧΔ, στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ Η’ Συνεδρίου, ἐκφράζει τὴν ἀναγκαιότητα τὸ Κίνημα νὰ προετοιμαστεῖ κατάλληλα γιὰ νὰ ἔχει ἐκλογικὴ παρουσία τόσο στὶς Εὐρωεκλογές, ὅσο καὶ στὶς Βουλευτικές Εκλογές, ὅποτε καὶ ἂν αὐτὲς προκηρυχθοῦν. Γιὰ νὰ δώσουμε στὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους μας ξεκάθαρη ἐναλλακτικὴ πρόταση καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ ὑποδεικνύουμε τὸ μικρότερο κακό.

13. Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ ἐξουσιοδοτεῖ τὸ Π.Γ.:

1. Νὰ καταρτίσει ἄμεσα πρόγραμμα ἐκδηλώσεων καὶ περιοδειῶν σὲ ὅλες τὶς Περιφέρειες τῆς Χώρας, μὲ στόχο τὴν παράλληλη ἀνασυγκρότηση τοῦ Κινήματος μὲ τὴν παρέμβαση σὲ φλέγοντα κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ ζητήματα καὶ νὰ ὀργανώσει ἐκστρατεία ἐγγραφῆς μελῶν τῆς Χ.Δ. καὶ συνδρομητῶν τῆς «Χ». Νὰ ἀνοίξει ταυτόχρονα συστηματικὸς διάλογος μὲ τὴ νέα γενιά.

2. Νὰ ὁρίσει ἐπιτροπὴ προπαρασκευῆς ἐκλογικοῦ ἀγώνα, γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ ἐλάχιστου οἰκονομικοῦ προϋπολογισμοῦ γιὰ τὴν κάθε ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση καὶ τὴν καταγραφὴ μελῶν καὶ φίλων ποὺ θὰ ἤθελαν, εἴτε νὰ εἶναι ὑποψήφιοι, εἴτε νὰ συνεισφέρουν οἰκονομικά, γιὰ καθε περίπτωση.

14. Ὑπενθυμίζουμε τὴ θέση τοῦ Η’ Συνεδρίου ὅτι εἶναι προτεραιότητά μας ἡ «Ἄμεση διαβούλευση γιὰ συγκρότηση μετώπου δημοκρατικῶν καὶ ἀντιμνημονιακῶν πολιτικῶν δυνάμεων μὲ στόχο τὸ συντονισμὸ τῶν κινητοποιήσεων καὶ τὴν ὑπεύθυνη καὶ μεθοδευμένη ἐπεξεργασία ὁλοκληρωμένης ἐναλλακτικῆς πρότασης στὴν ἀκολουθούμενη πολιτικὴ ἐθνικῆς συρρίκνωσης καὶ οἰκονομικῆς λιτότητας μὲ σαφεῖς ἄξονες στὴν κατεύθυνση τῆς πολιτικῆς, πολιτισμικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀπελευθέρωσης.» Ἡ ὁλοκληρωμένη αὐτὴ ἐναλλακτικὴ πρόταση πρέπει νὰ ἀποσαφηνίζει ἕνα ἐλάχιστο κοινὸ πλαίσιο θέσεων καὶ ἀξόνων, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς βασικὲς προϋποθέσεις ἀνασυγκρότησης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.(Ὅπως γιὰ παράδειγμα στοιχειώδης ἀποκατάσταση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης-παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση-ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια-παιδεία- πολιτισμός-θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία).

15. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ διευρυμένη Κ.Ε. θὰ συγκληθεῖ σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό, ὅποτε προκηρυχθοῦν Εκλογές, προκειμένου νὰ ἀποτιμήσει δυνατότητες καὶ προτεραιότητες στὴ βάση τῶν συνθηκῶν ποὺ θὰ ἔχουν διαμορφωθεῖ.

1 σχόλιο

 1. Ο Χριστιανισμός ναι,είναι μια κοσμοθεωρία στη βάση του ανθρωπισμού κ αντίθετη στο σκοταδισμό,άσχετα με τις στρεβλώσεις κ εκτροπές κατά καιρούς.Άμα ακούω όμως Ορθοδοξία,με πιάνει ένας κρύος ιδρώτας.Η Ορθοδοξία διαμορφώθηκε στο Μεσαίωνα,σαν έκφραση της πολιτικής ιδεολογίας μιας αυτοκρατορίας.Τι σχέση μπορεί να έχει με τη δημοκρατία;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας