Παράνομη από 26-3-2021 η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από ΕΦΚΑ!

500
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από ΕΦΚΑ

Παράνομη από 26-3-2021 η παρακράτηση της Εισφοράς

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από τον ΕΦΚΑ!

Αμετάκλητα αντισυνταγματική η ΕΑΣ, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

Αναδρομικά ύψους 4 δις ευρώ καλείται να επιστρέψει η κυβέρνηση σε 500.000 συνταξιούχους!

Να ψηφιστεί άμεσα από τη Βουλή η νομοθετική κατάργησή της!

 • Αντισυνταγματική η ΕΑΣ από τη θέσπισή της το 2010!
 • Πάνω από 4 δις ευρώ οι απώλειες από τους συνταξιούχους την περίοδο 2011-2020!
 • 750 εκατ. ευρώ θα χάσουν οι συνταξιούχοι από ΕΑΣ μόνο για τα έτη 2020-2021, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έτους 2021 (σελ. 114, Πίνακας 3.20)!!
 • Πάνω από 500.000 συνταξιούχοι έχασαν κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ!
 • Δικαιούχοι των αναδρομικών της ΕΑΣκαιοι κληρονόμοι, σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών!
 • Αναδρομικά πενταετίας και πλέον, με τόκο 6%, για όσους είχαν ασκήσει αγωγή ή είχαν υποβάλλει την αίτηση της ΕΝΥΠΕΚΚ για διακοπή τής παραγραφής!
 • Αναμένεται πρωτοφανές κύμα προσφυγών από συνταξιούχους και κληρονόμους τους, αν η κυβέρνηση δεν δώσει άμεσα πολιτική λύση στο θέμα!

Ι. Στις 26-3-2021 με την υπ’αριθ. 15112/24-3-2021 απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.Ιωάννη Σαρμά, δημοσιεύθηκε η υπ’αριθ. 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν.

Το πλήρες κείμενο της ιστορικής αυτής απόφασης, ανέδειξε πρώτη η ΕΝΥΠΕΚΚ στην ιστοσελίδα της στις 9-4-2021.

Με την 504/2021 απόφαση, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου  αποφάνθηκε  επί προδικαστικού ερωτήματος (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 108 Α παρ. 2 του π.δ/τος 1225/1981), αναφορικά με την αντίθεση στο Σύνταγμα αφενός μεν των διατάξεων του ν. 4387/2016, με τις οποίες υπήχθησαν οι στρατιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι στο ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του ν. 4387/2016 και, αφετέρου, μετά την ένταξή τους στο καθεστώς αυτό, της παρακράτησης από τη σύνταξή τους της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 και, συνακόλουθα, των άρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011), το οποίο υποβλήθηκε με την 278/2019 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΙΙ. Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας και με τη νεώτερη αμετάκλητη αυτή απόφασή του (504/2021) επανέλαβε ακριβώς όσα με την προγενέστερη υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση (επίσης της ΟλΕλΣυν) είχε κρίνει αμετάκλητα για την ΕΑΣ.

Ειδικότερα στη σκέψη 37 η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι: «Με τη 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε με τη διαδικασία του άρθρου 108 Α του π.δ/τος 1225/1981, για την επίλυση του γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματος, που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, της συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 και των όμοιων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, κρίθηκε ότι οι διατάξεις αυτές, καθ’ ο μέρος επιβάλλουν την παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις του Δημοσίου και, συνακόλουθα και οι ρυθμίσεις των άρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011, με τις οποίες αυξήθηκε το ύψος της επίμαχης εισφοράς για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, η οποία είχε ως σκοπό, κατά το πρώτο στάδιο επιβολής της την κάλυψη ελλειμμάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και κατά το δεύτερο στάδιο αυτής την κάλυψη και προνοιακών σκοπών, είναι αντίθετες προς τις ρυθμίσεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές.».

ΙΙΙ. Με την ιστορικής σημασίας απόφαση 504/2021, η Ολομέλεια του ΕλΣυν κατέληξε ότι οι διατάξεις των άρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 (με τις οποίες επιβλήθηκε εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις των πρώην δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών) και, συνακόλουθα, οι διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011 (με τις οποίες αυξήθηκε το ύψος της) αντίκεινται, μετά την ένταξή τους στο ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστημα του ν. 4387/2016 όπως τροποποιήθηκε, σε συνταγματικές διατάξεις, για τους λόγους που εκτέθηκαν στις σκέψεις 56-61 και ότι για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2018 αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και στις από αυτά απορρέουσες αρχές.

 1. Τέλος, στο διατακτικό της η υπ’αριθ. 504/2021 απόφαση: «Αποφαίνεται, κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη 64, υπέρ της αντίθεσης των άρθρων 38 του ν. 3863/2010, και 11 του ν. 3865/2010, 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011 στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και στις από αυτά απορρέουσες αρχές, για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2018.».

 1. Με το άρθρο 38 του ν. 3863/2010 θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για όλες τις κύριες συντάξεις που υπερέβαιναν το ποσό των 1.400 ευρώ (μεικτά). Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 9) του ν. 4024/2011 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 (παρ. 4) του ν. 4075/2012 και το άρθρο 29 (παρ. 2 και 3) του ν. 4325/2015, ορίστηκε ότι:

(i) από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία τηρείται σε Λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, σκοπός του οποίου είναι, μέχρι τις 31.12.2018, η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων (παρ. 1).

(ii) Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%. β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%. γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%. δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 9%. ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 10%. στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 12%. ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 13%. η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14% (παρ. 2, όπως τα ποσοστά αναπροσαρμόστηκαν με το άρθρο 44 του ν. 3986/2011).

Εξάλλου με το άρθρο 44 παρ. 13α και 13β του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) επί όλων των επικουρικών συντάξεων που υπερέβαιναν τα 300 ευρώ μεικτά. Συγκεκριμένα η διάταξη αυτή ανέφερε:

«13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58). Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης.

β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:

 1. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%
 2. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%

iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%

 1. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%
 2. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%
 3. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%

vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%

viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.».

Η υπ’αριθ. 504/2021 αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν, όπου είχαν προσφύγει στρατιωτικοί σε αποστρατεία ζητώντας την κατάργηση της ΕΑΣ, επανέλαβε -όπως προαναφέραμε- τα όσα είχε και η υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας ΕλΣυν είχε διατάξει, χωρίς όμως η προηγούμενη κυβέρνηση να συμμορφωθεί με το διατακτικό της.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΝΥΠΕΚΚ, οι συνολικές απώλειες από το 2010 μέχρι και σήμερα από τις περικοπές υπέρ ΕΑΣ των κύριων και επικουρικών συντάξεων  -όπου υπερέβαιναν οι μεν κύριες τα 1.400 ευρώ μεικτά, οι δε επικουρικές τα 300 ευρώ μεικτά-, ξεπερνούν τα 4 δις ευρώ. Ο μέσος όρος αναδρομικών που δικαιούται κάθε συνταξιούχος ή οι κληρονόμοι τους ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ.

 1. VI.Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη σελ. 114 του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021, οι συνταξιούχοι ΜΟΝΟ για τα έτη 2020-2021 θα χάσουν 750 εκατ. από την παρακράτηση της ΕΑΣ, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 3.20 της Έκθεσης του προϋπολογισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας