Κυβερνητική τροπολογία: Μέγα σκάνδαλο οι απευθείας αναθέσεις των αντιπλημμυρικών έργων

825
Κυβερνητική τροπολογία: Μέγα σκάνδαλο οι απευθείας αναθέσεις των αντιπλημμυρικών έργων
Με τρόπο κάτι περισσότερο από σκανδαλώδη η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακάμπτει όλο το θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα. Επ’ ευκαιρίας, μάλιστα, της αναγκαιότητας για την θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών επιτρέπει μόνον με την υπογραφή Περιφερειάρχη την απευθείας ανάθεση σε εργολάβους για την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων!
Έως 30 Νοεμβρίου του 2021
Υπό μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τον «Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)» ψηφίστηκε χθες στην Βουλή με την έγκριση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας η ρύθμιση υπό τον γενικό τίτλο «Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για έλεγχο και ρύθμιση των πλημμυρικών ροών». Πρόκειται για τα έργα και τις μελέτες που θα γίνουν στις περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας και οι διαδικασίες ανάθεσης θα ξεκινήσουν μέχρι την 30η Νοεμβρίου του 2021.
Οι εν λόγω Περιφέρειες καλούνται να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, ώστε «τα έργα και μελέτες για έλεγχο και ρύθμιση των πλημμυρικών ροών» να ανατίθενται με συντετμημένες διαγωνιστικές διαδικασίες (αρ. 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016). Το οικονομικό αντικείμενο των έργων προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 στα 5.225.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Ενώ οι μελέτες για τα έργα μπορούν να γίνουν με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού 20.000 ευρώ προ ΦΠΑ.
Οι παρεκκλίσεις…
Πέραν, όμως, των συντετμημένων διαγωνιστικών διαδικασιών για τα έργα και των απευθείας αναθέσεων για τις μελέτες, η τροπολογία περιλαμβάνει μια σειρά παρεκκλίσεων που παρακάμπτουν όχι μόνον την λειτουργία των περιφερειακών συμβουλίων καθώς μόνον ο περιφερειάρχης εξουσιοδοτείται να βάλει την υπογραφή του για την ανάθεση του έργου στον εργολάβο. Παρακάμπτονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που αφορούν στην νομιμότητα εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, δηλαδή το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Με σύντμηση προθεσμιών
Συγκεκριμένα, στην τροπολογία προβλέπεται ότι ο Περιφερειάρχης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου, θα εκδίδει το σύνολο των πράξεων διαδικασίας ανάθεσης προς τον εργολάβο. Επίσης, από την φάση της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα μεσολαβούν 45 ημέρες για την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο προκειμένου να υπογράψει το συμφωνητικό με την αναθέτουσα αρχή για λογαριασμό της οποίας θα εκτελέσει το έργο. Προβλέπεται, μάλιστα, σύντμηση των προθεσμιών κατά το ήμισυ από την μέρα της δημοσίευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ και τις 14 ημέρες για την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων και την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Fast track έλεγχος!
Μεταξύ των παρεκκλίσεων που περιλαμβάνεται στην τροπολογία εντάσσεται και η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ενώ στο νέο νόμο για το Ελεγκτικό Συνέδριο προβλεπόταν ότι ο προσυμβατικός έλεγχος θα διενεργείτο εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του φακέλου στο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, τώρα αυτό το χρονικό περιθώριο περιορίζεται στις 20 μέρες!
Τέλος, εξαιρετικά περιορισμένο είναι και το περιθώριο ελέγχου από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Στην τροπολογία αναφέρεται ότι «απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ», «εφόσον συντρέχουν γεγονότα που εντάσσονται έννοια ανωτέρας βίας». Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο πρέπει να έχει την θετική γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ γιατί αυτό υπαγορεύεται από την ανωτέρα βία!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας