“Και βεβαίως θα επωφεληθούν και γερμανικές εταιρείες”

1074
γερμανικές

«Μὲ ρωτήσατε ποῦ θὰ διοχετευτοῦν τὰ χρήματα. Ἕνα ἄλλο παράδειγμα εἶναι ὅτι κλείνουμε ὅλα τὰ ἀνθρακωρυχεῖα μας στὴ βόρεια Ἑλλάδα, νωρίτερα ἀπὸ τὴ Γερμανία. Συνεπῶς, μέρος τῶν χρημάτων θὰ διατεθεῖ γιὰ τὴ στήριξη τῆς πράσινης μετάβασης σὲ μιὰ ὁλόκληρη περιφέρεια τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρακα καὶ θὰ πρέπει πλέον οἱ κάτοικοί της νὰ βροῦν κάτι ἄλλο νὰ κάνουν. Καί, βεβαίως, θὰ ἐπωφεληθοῦν καὶ γερμανικὲς ἑταιρεῖες».

Αὐτὰ δήλωσε, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας κ. Μητσοτάκης, σὲ συνέντευξή του στὴ γερμανικὴ ἐφημερίδα «Μπίλντ», ὅπως ἀκριβῶς τὸ κείμενο ἀναρτήθηκε μεταφρασμένο στὴν έπίσημη πρωθυπουργικὴ ἱστοσελίδα.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπευθυνόταν στὸ «ἀπαιτητικὸ» ἀναγνωστικὸ κοινὸ τῆς συγκεκριμένης ἐφημερίδας, ἡ ὁποία συχνὰ ἀναπαράγει τὸ «κουτόχορτο» τῆς ἐπίσημης προπαγάνδας, ὅτι οἱ «παροχὲς» στοὺς «τεμπέληδες» τοῦ Νότου μέσω τῆς Ε.Ε. ποὺ ἐπιβαρύνουν τὴ Γερμανία, εἶναι ἡ αἰτία τῆς λιτότητας, ποὺ καὶ τὸ ἴδιο ὑφίσταται. Τοὺς «κλείνει τὸ μάτι», σὰν νὰ τοὺς λέει: «Μὴν ἀνησυχεῖτε, τὰ λεφτά σας θὰ γυρίσουν σὲ σᾶς».

Ἡ ὡς ἄνω «συζήτηση» ἀφοροῦσε τὰ συμπληρωμάτικὰ κονδύλια, τὰ ὁποῖα σχεδιάζει νὰ διοχετεύσει ἡ «Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ» στὶς χῶρες-μέλη γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ «κορωνοϊοῦ».

Θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας νὰ διαβεβαιώσει, ὅτι ἀφενὸς θὰ θωρακιστεῖ  τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ ἀντιμετώπιση τυχὸν νέας πανδημίας, τὴν ὁποία καθόλου δὲν ἀποκλείουν οἱ ἐπιστήμονες. Καὶ ἀφετέρου, ὅτι μὲ τὴν ἀπαιτούμενη διαφάνεια, θὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ πληγέντες. Θεομηνία καὶ «λοιμὸς» εἶναι ἡ πανδημία. Καὶ προκειμένου νὰ νομιμοποιεῖται ἡ ὕπαρξη μιᾶς ὀντότητας ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐμφανίζεται ὡς «κοινότητα λαῶν», ἡ ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν μιᾶς θεομηνίας εἶναι πρωταρχικὸ ἠθικὸ καὶ πολιτικὸ καθῆκον.

Τὸ θέμα ἤδη ἔχει παρουσιάσει ἡ «Χ» στὴν ἱστοσελίδα της καὶ ἔχει ἐκδοθεῖ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Χ.Δ., ἡ ὁποία δημοσιεύεται σὲ ἄλλες στῆλες.

Ὅπως, ὅμως, ἐπισημαίνεται στὴν ἀνακοίνωση τῆς Χ.Δ., ὁ κ. Μητσοτάκης, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ συνομολογεῖ τὰ ἑξῆς:

-Ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα χαράσσει πολιτικὴ πρὸς ὄφελος τοῦ ξένου παράγοντα. Στὴν πραγματικότητα αὐτὴ βρίσκει τὴν ἐξήγησή της ἡ αἰφνίδια κυβερνητικὴ «οἰκολογικὴ εὐαισθησία».

-Ὅτι τὰ κονδύλια γιὰ τὶς συνέπειες τῆς πανδημίας, θὰ διοχετευτοῦν σὲ ἄσχετους σκοπούς. Διότι, οἱ ἐξαγγελίες γιὰ πρόωρο κλείσιμο τῶν θερμοηλεκτρικῶν μονάδων ἔχουν γίνει ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς διακυβέρνησης τῆς χώρας ἀπὸ τὴ Νέα Δημοκρατία καὶ καμμία σχέση δὲν ἔχουν μὲ τὶς συνέπειες τῆς πανδημίας.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, νομιμοποιεῖται καὶ ὁ κ. Βάλντο Ντομπρόβσκις, ἐκτελεστικὸς ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐπικεφαλὴς τῆς οἰκονομικῆς καὶ νομισματικῆς πολιτικῆς της, νὰ ἐξαγγέλλει ὅτι ἡ κατ’ εὐφημισμὸν «βοήθεια» χορηγεῖται ὑπὸ ὅρους: «Σύμφωνα μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς προτεραιότητες καὶ τὶς προκλήσεις, ποὺ διατυπώνονται στὸ εὐρωπαϊκό ἑξάμηνο», δηλαδή τὶς τακτικὲς ἑξαμηνιαίες «συστάσεις» τῆς Ἐπιτροπῆς, ὡς «ἐπιπλέον κίνητρο» γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν οἱ Κυβερνήσεις τὶς ὡς ἄνω «συστάσεις»: Τόνισε μὲ ἔμφαση: «Δὲν μιλᾶμε μόνο γιὰ ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ μεταρρυθμίσεις, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνθεκτικότητας καὶ ἀνταγωνιστικότητας τῶν οἰκονομιῶν τῶν κρατῶν – μελῶν μέσω μεταρρυθμίσεων»

Τὸ πῶς ἐννοοῦν οἱ Εὐρωκράτες τὶς «μεταρρυθμίσεις», τὸ ἔζησε ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὰ καλὰ ὅλη τὴ δεκαετία ποὺ μᾶς πέρασε. Καί, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, θὰ συνεχίσει νὰ τὸ βιώνει, ἔντονα καὶ γιὰ πολὺ καιρό, ἀφοῦ βρίσκεται σὲ καθεστὼς «ἐνισχυμένης ἐποπτείας», ἐνισχυμένου «ζουρλομανδύα» σὲ σχέση μὲ τὶς ἁπλὲς «συστάσεις» ποὺ γίνονται στὶς ἄλλες χῶρες.

Σύμφωνα μὲ τὴν κρατοῦσα νεοφιλελεύθερη ἀντίληψη, «ἀνθεκτικότητα» καὶ «ἀνταγωνιστικότητα» τῶν οἰκονομιῶν σημαίνει συμπίεση τοῦ κόστους τῆς ἐργασίας στὰ ἐπίπεδα τῆς Κίνας καὶ ἀκόμα πιὸ κάτω καὶ συρρίκνωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.

Σημαίνει καὶ ἐκχώρηση τῶν ἕτοιμων ὑποδομῶν ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ χρήματα τοῦ λαοῦ στὴν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς κερδοφόρα «διαχείριση καὶ ἐκμετάλλευση» ἐκ μέρους τῆς παρασιτικῆς διεθνοῦς Ὀλιγαρχίας. Ποὺ μὲ τὸν τρόπο αὐτὀ, οὔτε ἐπενδύει, οὔτε ρισκάρει. Ἀφοῦ βρίσκει ἕτοιμες ὑποδομές, ἀλλὰ καὶ ἐξασφαλισμένη «πελατεία». Ἡ πολύνεκρη κατάρρευση τῆς ὁδογέφυρας τῆς Γένοβας στὴν Ἰταλία εἶναι μία ἀπὸ τὰ πιὸ καταστρεπτικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς πολιτικῆς. Οἱ ἰδιῶτες ποὺ ἀνέλαβαν τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν, μεγιστοποίησαν τὴν κερδοφορία καὶ ἐλαχιστοποίησαν τὸ κόστος συντήρησης…

Στὴν περίπτωση τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ἔχουμε, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς «οἰκολογίας», τὸ ξήλωμα τῶν δημόσιων ὑποδομῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους μὲ τὰ «πράσινα» προϊόντα. Πού, ἐνίοτε, κάθε ἄλλο παρὰ φιλικὰ εἶναι πρὸς τὸ περιβάλλον, ὅπως μαρτυροῦν οἱ πανελλαδικὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν ἐγκατάσταση τῶν γιγάντιων ἀνεμογεννητριῶν.

Στὴν περίπτωση τοῦ διεθνοῦς διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἐκχώρηση σὲ ἰδιῶτες τῆς διαχείρισης καὶ ἐκμετάλλευσης τοῦ ἐξωτερικοῦ συστήματος ὕδρευσης τῆς Ἀθήνας, ἔχουμε τὴ σκανδαλώδη ἐκχώρηση τῶν ἕτοιμων γιγαντιαίων ἔργων ὑποδομῆς τῆς ὕδρευσης ἀπὸ τὸ Μόρνο μέχρι τὴν Ὑλίκη. Μέχρι τώρα, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπιτελοῦσε μὲ ἐπιτυχία ἡ ΕΥΔΑΠ, ἡ ὁποία διαθέτει καὶ τεχνογνωσία καὶ ἀξιοπιστία, ἀφοῦ εἶναι κερδοφόρα. Τὸ χρόνιο πρόβλημα ὕδρευσης τῆς Ἀττικῆς ἔχει ἐπιλυθεῖ καὶ ὁ συγκεντρωμένος ἐκεῖ μισὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἀπολαμβάνει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου φθηνὲς ὑπηρεσίες.

Μόνον ἡ νεοφιλελεύθερη δογματικὴ ἀγκύλωση τῶν κυβερνώντων θὰ μποροῦσε νὰ ὑπονομεύσει σὲ τέτοιο βαθμὸ τὸ δημόσιο συμφέρον, ἐμπλέκοντας ἰδιῶτες, οἱ ὁποῖοι θὰ «στρογγυλοκαθίσουν» στὰ ἕτοιμα ἔργα, μὲ δεδομένους «πελάτες», χωρὶς νὰ ρισκάρουν καὶ χωρὶς νὰ προσφέρουν οὐσιαστικὴ παραγωγικὴ ἐπένδυση.

«Τὸ νερὸ εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωμα», διαδηλώνουν οἱ κάτοικοι τοῦ Σαντιάγο τῆς Χιλῆς, διεκδικώντας τὴν ἐπανεθνικοποίηση τῆς ὕδρευσης, ποὺ ἐκχωρήθηκε σὲ ἰδιῶτες ἀπὸ τὴ Χούντα τοῦ Πινοσέτ. Ἐμεῖς θὰ προσθέταμε ὅτι εἶναι δῶρο Θεοῦ.

Γιὰ νὰ μὴ γίνουν ἡ Ἀθήνα καὶ ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις Σαντιάγο, πρέπει τὸ μέγα σκάνδαλο τῆς ἰδιωτικοποίησης τῆς ὕδρευσης νὰ ἀποτραπεῖ ἐν τῆ γενέσει του.

Ἀντὶ γιὰ τὴν ἀναγκαία παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση, ἡ νεοφολελεύθερη πολιτικὴ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀποδιαρθρώνει τὴν οἰκονομία καὶ τὴν κάνει δέσμια ἐπισφαλῶν στηριγμάτων ὅπως ὁ Τουρισμός. Ποὺ ἀρκεῖ μιὰ διεθνὴς ἢ τοπικὴ κρίση γιὰ νὰ καταρρεύσει, ὅπως -δυστυχῶς- γίνεται ἐφέτος.

 

*Ο Γιάννης Ζερβός είναι Πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας (ΧΔ)

**Πηγή: Εφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, φ. 1058 (11/6/2019)

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας