Η διάταξη αίσχος που κάνει "χρυσούς" τους Διοικητές των ΔΕΚΟ

2381
Τις αμοιβές των διοικητών των ΔΕΚΟ και των Ανεξάρτητων Αρχών απελευθερώνει από τους περιορισμούς του πλαφόν που είχε επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, διάταξη στο νομοσχέδιο “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων”.
Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 247, πρόκειται για το τελευταίο νομοσχέδιο με προαπαιτούμενα του 2015, το οποίο ψηφίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου, έλαβε ΦΕΚ την επομένη (Αριθμός ΦΕΚ 176 A’/16.12.2015) και έγινε ο νόμος 4354 του 2015, κρύβοντας όμως στις λεπτομέρειες του ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο πέρασε αθόρυβα καθώς το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στα κόκκινα δάνεια και την ψήφιση (κατά την πάγια τακτική των τελευταίων ετών) υπό την πίεση του χρόνου και των δανειστών.
Ειδικότερα το κεφάλαιο Β’, άρθρο 28, που αναφέρεται στο ανώτατο όριο αποδοχών, στην παράγραφο ένα ορίζει ότι “Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. ”
Στην παράγραφο δύο όμως ορίζει ότι: “Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα, τους διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, τα μέλη εν γένει, τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και του προσωπικού, πλην των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών των διοικητικών συμβουλίων, των νομικών προσώπων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 3429/2005, και των θυγατρικών τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α ́ 314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού, β) το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α ́314), έχουν την πλειοψηφία των μετοχών. ”
Εξαιρεί δηλαδή τους διοικητές των ΔΕΚΟ από το πλαφόν στις αμοιβές, όπως πιο καθαρά αναφέρεται και στην αιτιολογική του νομοσχεδίου έκθεση, όπου σημειώνεται ότι: “Με τις διατάξεις του άρθρου 28, κωδικοποιούνται και επαναλαμβάνονται οι διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αποδοχών. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές όλων των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., με εξαίρεση τους δικαστικούς λειτουργούς και τους γιατρούς, για τους οποίους ισχύει άλλο όριο, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις μηνιαίες αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου. Από το ανώτατο αυτό όριο εξαιρούνται πλήρως ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη των Δ.Σ. των νομικών προσώπων του κεφαλαίου Β ́ του ν. 3429/2005. ”
Ομοίως το πλαφόν καταργείται και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς στο άρθρο 22 του κεφαλαίου Β του εν λόγω νομοσχεδίου, παράγραφος 4, αναφέρεται: “Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α ́ του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού”.
Το περίεργο είναι ότι μόλις τον Αύγουστο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών “Φορολόγηση βουλευτικής αποζημίωσης, βουλευτικές ατέλειες και παροχές, μείωση αποζημίωσης μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων και διοικητών ΔΕΚΟ και προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών”, στο άρθρο 1 παράγραφος 4 οριζόταν ότι:
“Οι αμοιβές των Διοικητών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Προέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, καθορίζονται κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποζημίωσης του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Στο ως άνω ποσό αμοιβής περιλαμβάνεται η μηνιαία αμοιβή καθώς και η αποζημίωση συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε άλλη σε χρήμα παροχή. ”
Δηλαδή τον Αύγουστο η κυβέρνηση μείωνε τις αμοιβές διοικητών ΔΕΚΟ και προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών ακόμη περισσότερο από το πλαφόν που είχε οριστεί το 2010 και το Δεκέμβριο καταργεί εντελώς το όριο στις αμοιβές, γεγονός που αν μη τι άλλο προκαλεί ερωτηματικά.
Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 2 του νόμου 3833 του 2010 όριζε ότι:
“1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων ∆υνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003.
Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.∆.∆., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005. Εξαιρούνται οι εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β ́ του ν. 3429/2005, εφόσον το ∆ημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το ∆ημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), ανάλογα με τα ειδικά προσόντα ή τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης, στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, στον διοικητή και στον πρόεδρο Ν.Π.∆.∆. και μέχρι του διπλάσιου του ορίου της παραγράφου 1, στον πρόεδρο ή στον διευθύνοντα σύμβουλο Ν.Π.Ι.∆.”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας