Ευνοϊκή διάταξη υπέρ Α.Ε. λιμανιών σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1392
διάταξη

Διάταξη σε βάρος των εσόδων των Δήμων και υπέρ των Ανωνύμων Εταιρειών του ν.2932/2001 και του ν.2688/1999, δηλαδή υπέρ όλων των Ανωνύμων Εταιρειών στις οποίες έχουν μετατραπεί πρώην Λιμενικά Ταμεία ανά την Ελλάδα – μεταξύ των οποίων ο ΟΛΠ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς), ΟΛΘ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) κ.ο.κ. – κατέθεσαν έξι κυβερνητικά στελέχη και ψηφίστηκε στη Βουλή.

Με αυτήν, οι Υπουργοί, υιοθετώντας μια αξιοσημείωτη αντι-αυτοδιοικητική επιχειρηματολογία, κατηγορούν τους παραλιμένιους Δήμους ότι μη νόμιμα επιβάλλουν δημοτικά τέλη στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.

Επιπλέον, κατηγορούν τόσο τους Δήμους όσο και την Εφορία (Δ.Ο.Υ.) ότι δεν συμμορφώνονται με νόμο που η νυν Κυβέρνηση θέσπισε το 2016.

Για να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς νομοθετήθηκε εις βάρος των OTA, αξίζει να δούμε επί λέξει όσα υπέγραψαν και κατέθεσαν οι Υπουργοί, επικαλούμενοι αναγκαστικό νόμο του 1940 και δικό τους νόμο του 2016.

Υπογραμμίζεται ότι όσα θα διαβάσετε κατωτέρω φέρουν την υπογραφή και του -αρμόδιου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση- Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση:

« Οι Δήμοι επιβάλλουν ετησίως στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. δημοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού (ειδικό ενιαίο ανταποδοτικό τέλος παροχής ειδικών υπηρεσιών), δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ειδικό φόρο σε βάρος οικιακών και εμπορικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας), τέλος ακίνητης περιουσίας και ειδικό ανταποδοτικό τέλος εργασιών, όπως το επιβληθέν τέλος ρύπανσης και το οποίο επιβάλλεται και ωφελεί τον βαρυνόμενο.

Ωστόσο, η χερσαία λιμενική ζώνη για την οποία επιβάλλονται φόροι και τέλη στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. εξαιρείται διοικητικώς της περιφέρειας των παραλιμένιων Ο.Τ.Α., αφού συνιστά περιοχή εκτός σχεδίου των εν προκειμένω πόλεων, κοινοχρήστου χαρακτήρα, η κυριότητα της οποίας ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.18 του α.ν. 2344/1940, ως και το σύνολο των εντός αυτής κειμένων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Περαιτέρω, στην εν λόγω λιμενική έκταση, για την οποία οι ως άνω Δήμοι επιβάλλουν δημοτικούς φόρους και δημοτικά ανταποδοτικά τέλη, οι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. καθίστανται οι αποκλειστικά αρμόδιοι φορείς για την εν γένει συντήρηση και τον καθαρισμό της.

Συνεπώς, για την εν λόγω έκταση ουδείς φόρος ή τέλος ανταποδοτικής φύσης καθίσταται μόνιμος, εφόσον οι ΟΤΑ δεν διαθέτουν καμιά εξουσία ή αρμοδιότητα σε αυτήν την έκταση.

Παρά τα ανωτέρω, οι παραλιμένιοι ΟΤΑ εξακολουθούν να επιβάλλουν τα εν λόγω τέλη και φόρους, καταλογίζοντας στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. σημαντικά χρηματικά ποσά, η καταβολή των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.

Επιπλέον, διαπιστώνεται  άρνηση συμμόρφωσης των ΟΤΑ και των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. με το αρ.13 του ν.4404/2016 και, ως εκ τούτου, η μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., με σημαντικά δυσχερείς συνέπειες στις αντίστοιχες επιχειρήσεις, στην τοπική και εθνική επιχειρηματικότητα και στην εν γένει εθνική ανάπτυξη.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η οριστική επίλυση του ζητήματος με τη χορήγηση του επίμαχου αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ».

Βάσει της νέας διάταξης, λοιπόν, οι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. θα έχουν, ληξιπρόθεσμες ή μη, οφειλές προς ΟΤΑ, αλλά η ΔΟΥ δεν θα μπορεί να τους αρνηθεί τη φορολογική ενημερότητα.

Σημειώνεται πως η ρύθμιση είχε αρχικώς νομοθετηθεί το 2016 (αρ.13 του ν.4404/2016) και τώρα εμπλουτίζεται, αφού οι Δήμοι και οι ΔΟΥ δεν συμμορφώνονται, όπως αναγράφουν οι Υπουργοί.

Η Εκπρόθεσμη Τροπολογία ψηφίστηκε σε ασύνδετο νομοσχέδιο περί μεταναστευτικής πολιτικής, δημοσιεύθηκε παραμονή Χριστουγέννων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί το αρ.33 του νόμου 4587/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 218/24.12.2018) που ορίζει τα εξής:

« Το άρθρο 13 του ν. 4404/2016 (Α’ 126) αντικαθίσταται ως εξής:

Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης, χορηγείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) στις Ανώνυμες Εταιρείες του ν. 2932/2001 (Α’ 145) ή του ν. 2688/1999 (Α’ 40), ανεξαρτήτως της μετοχικής σύνθεσής τους και παρά την ύπαρξη βεβαιωμένων σε βάρος τους, ληξιπρόθεσμων ή μη, ΟΦΕΙΛΩΝ προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν σε φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή μη, εισφορές ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ κατηγορίας, φύσης ή περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των κάθε είδους πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεωνπροστίμων και τόκωνασχέτως του νομοθετικού καθεστώτος υπό το οποίο καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν τα ανωτέρω ποσά.

Η ύπαρξη των παραπάνω οφειλών δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης χορήγησης του Α.Φ.Ε. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.” ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας