Ελεύθερες οι απολύσεις μετά τα μέτρα!!

711
απολύσεις
Ιδού οι διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68, άρθρο 11)

Πανηγυρίζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και αρκετά κυβερνητικά στελέχη ότι η κυβέρνηση, με τις ΠΝΠ που έχει εκδώσει, προστατεύει δήθεν τους εργαζόμενους από πιθανές απολύσεις.

Λέει όμως τη μισή αλήθεια η κυβέρνηση!

Η προστασία από απολύσεις και η απειλή ακυρότητας αυτών που ήδη έγιναν αφορά ΜΟΝΟ την περίοδο ισχύος των μέτρων που διευκολύνουν φορολογικά και ασφαλιστικά τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Η προστασία από απόλυση αφορά ΜΟΝΟ και αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 11 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 68), οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να απολύσουν το προσωπικό τους ως ακολούθως:

α)Επιχειρήσεις-εργοδότες που τελούν σε αναστολή τής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με κυβερνητική απόφαση απαγορεύεται να απολύσουν ΜΟΝΟ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας τους.  

Με την επαναλειτουργία τους οι απολύσεις είναι ελεύθερες. Η κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων-εργοδοτών μπορεί να προβεί σε απολύσεις μετά τη λήξη της αναστολής της εργασιακής σχέσης του προσωπικού τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της ΠΝΠ «1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.».

β)Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και υπάγονται στους ΚΑΔ, απαγορεύεται να απολύσουν για χρόνο διπλάσιο του χρόνου αναστολής της εργασιακής σχέσης του προσωπικού!

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να απολύσουν μετά τη συμπλήρωση ισόχρονου διαστήματος με εκείνο της αναστολής, δηλαδή (45 + 45=) 90 ημέρες. Μετά τη συμπλήρωση των 90 ημερών από την αναστολή της εργασιακής σχέσης, οι απολύσεις είναι ελεύθερες!

Πιο συγκεκριμένα η παρ. 2γ του άρθρου 11 της ανωτέρω ΠΝΠ αναφέρει επί λέξει: «Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.».

γ)Επιχειρήσεις-εργοδότες που συνεχίζουν να λειτουργούν και των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί με κυβερνητική απόφαση, δεν υπάγονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ή, αν υπάγονται, δεν κάνουν χρήση της αναστολής της εργασιακής σχέσης του προσωπικού τους.

Η κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων-εργοδοτών είναι απολύτως ελεύθερη, σύμφωνα με την ΠΝΠ, να απολύσει χωρίς καμιά χρονική προϋπόθεση.

Σύμφωνα με την παρ. Γ.γ του άρθρου 11 της από 20-3-2020 ΠΝΠ (σελ. 1132), οι επιχειρήσεις αυτές αποκλείονται ΜΟΝΟ των φορολογικών και ασφαλιστικών διευκολύνσεων, αφού ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.».

Η μόνη κύρωση για την άρνηση των παραπάνω επιχειρήσεων-εργοδοτών να χρησιμοποιήσουν τον θεσμό της αναστολής εργασίας του προσωπικού τους είναι ο αποκλεισμός τους (έκπτωση) από το πακέτο των σχετικών διευκολύνσεων!

δ)Επιχειρήσεις-εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους ή εξανάγκασαν σε παραίτηση εργαζόμενους κατά την περίοδο από 1 έως 20/3/2020, δεν κινδυνεύουν με ακυρότητα των απολύσεων.

Με την από 20-3-2020 ΠΝΠ, η κυβέρνηση εμμέσως νομιμοποίησε αυτές τις απολύσεις. Η μόνη υποχρέωση αυτής της κατηγορίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου το προσωπικό που απολύθηκε να τύχει της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ. Είναι χαρακτηριστική η φράση της παρ. 2.Γ.β του άρθρου 11 της ΠΝΠ, όπου αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.». Αυτές οι επιχειρήσεις-εργοδότες ουδεμία άλλη συνέπεια θα έχουν, ούτε απειλούνται με ακυρότητα των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν από 1 μέχρι 20/3/2020.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να φέρει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει από απόλυση όλες τις κατηγορίες του προσωπικού στις επιχειρήσεις που τυγχάνουν των φορολογικών και ασφαλιστικών διευκολύνσεων και καθ’όλη τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης που προβλέπεται να είναι μακρά.

 

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας