ΔΕΔΔΗΕ: Υπεύθυνος εκτέλεσης εργασιών κλαδεμάτων-κοπής δένδρων που γειτονεύουν με δίκτυα ρεύματος

783
Υπεύθυνος εκτέλεσης εργασιών κλαδεμάτων-κοπής δένδρων

Την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν ακόμα χωρίς ρεύμα και τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται στο δρόμο για την αποκατάσταση των βλαβών, ο ΔΕΔΔΗΕ αντί να ζητήσει “συγγνώμη” για τα 250.000 χιλ. νοικοκυριά που έμειναν στο σκοτάδι, προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ευθύνεται η υπηρεσία αλλά, οι δήμοι…

Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τις βλάβες στην ηλεκτροδότηση προκύπτουν τα εξής: Στις 24.00 τα μεσάνυχτα στις 15 προς 16 Φεβρουαρίου, 30.000 ρολόγια είχαν βλάβες, ενώ αντίστοιχα τα μεσάνυχτα στις 16 προς 17 Φεβρουαρίου, 70.000 ρολόγια είχαν βλάβη. Οι βλάβες (συνολικά 100.000) αφορούσαν κυρίως στη Βόρεια Αττική.

 ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της Σύμβασης

 1. Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που συμφωνείται στην παρούσα, την παροχή των υπηρεσιών στο αντικείμενο «Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής» όπως περιγράφονται στο επόμενο Άρθρο.

Άρθρο 3ο

Τεχνική Περιγραφή

Οι υπηρεσίες αυτές, που περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη «Τεχνική Περιγραφή» και «Ειδικοί Όροι» αφορούν σε:

 • Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων ή κοπής συστάδων καλαμιών & συστοιχιών δέντρων (δημιουργία ζώνης), που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα Διανομής Μ.Τ. & Χ.Τ., καθώς και περισυλλογή των κλαδιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. Η περισυλλογή των προϊόντων κλαδέματος θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, μετά το πέρας της εργασίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους άμεσα από τον τόπο εργασίας, θα παραμείνουν με ευθύνη του Αναδόχου σε παρακείμενη του τόπου εργασίας θέση το πολύ για δύο (2) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να μη προκαλούν για τους περαστικούς πεζούς ή τροχοφόρα και περιοίκους όχληση ή κίνδυνο μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους με ευθύνη του Αναδόχου. Στην περίπτωση κοπής δέντρου στο όριο δρόμου θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφευχθεί παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

Άρθρο 4ο

 • Συμβατικές Ποσότητες
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή απόφασή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στις συμβατικές βασικές τιμές μονάδας. Οι μειώσεις αυτές επιφέρουν αντίστοιχη μεταβολή της συμβατικής αμοιβής και είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται να εγείρει άλλες απαιτήσεις.
 • Οι ποσότητες των συμβατικών υπηρεσιών μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο (ημέρα, εβδομάδα, μήνας) δύνανται να τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τις ανάγκες του μέσα στα όρια της συμβατικής αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί κατά την κρίση του το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των υπηρεσιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινόμενων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του συμβατικού Αντικειμένου κατά την κρίση του με δικό του προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος.
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο μέρος των υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική δαπάνη που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να επιδίδει στον Ανάδοχο εργασίες σε γειτονική Περιοχή Παροχής Υπηρεσιών, όταν για κάποια χρονική περίοδο δεν υφίσταται εγκατεστημένος Ανάδοχος σε αυτήν ή όταν για τον εγκατεστημένο Ανάδοχο της γειτονικής Περιοχής συντρέχουν περιπτώσεις αδυναμίας να ανταποκριθεί μερικά ή ολικά στις εργασίες που του επιδίδονται.
 • Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες αυτές. Για την αποζημίωσή του θα εφαρμόζονται οι τιμές μονάδας των εργασιών της γειτονικής Περιοχής Παροχής Υπηρεσιών.
 • Η επιλογή του Αναδόχου, στον οποίο θα επιδοθούν προς εκτέλεση υπηρεσίες σε γειτονική Περιοχή Παροχής Υπηρεσιών, γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, από τους αναφερόμενους παρακάτω τρόπους: α. Επιλογή Αναδόχου, με προϋποθέσεις, από γειτονικές Περιοχές Παροχής Υπηρεσιών: β. Ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνεται στους εγκατεστημένους Αναδόχους των γειτονικών Περιοχών κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος της έκπτωσης των Συμβάσεών τους και λαμβάνοντας μέριμνα ώστε, κατά το δυνατόν, ο προς επίδοση όγκος εργασιών να προέρχεται από προσδιορισμένες γεωγραφικές περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη της Σύμβασής τους. Ως γειτονικές Περιοχές για την εφαρμογή των παραπάνω ορίζονται οι όμορες αυτών Διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπόψη εργασιών με τον προαναφερόμενο τρόπο, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνεται, σε οποιαδήποτε άλλο εγκατεστημένο Ανάδοχο συναφών εργασιών προκειμένου, κατόπιν αποδοχής του, να εκτελέσει τις υπόψη εργασίες, μέσω της Παροχής Υπηρεσιών στην οποία αυτός είναι Ανάδοχος.
 • Ανάδειξη Αναδόχου με ανοικτή ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης με ή χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες κατά διαδικασία προϋποθέσεις.

 

Ο δε  διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Τάσος Μάνου δήλωσε: «Ο ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκε αντιμέτωπος με μία πρωτοφανή κατάσταση, η οποία δεν έχει επαναληφθεί εδώ και δεκαετίες…»

 Τι μας λέτε κ. Μάνου; Από πού ήρθατε και δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει όταν χιονίζει στα βόρεια της Αττικής; Γιατί, εμείς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εκεί, έχουμε βιώσει δεκαετίες τώρα στο πετσί μας τη συμπεριφορά της ΔΕΗ!!! Όσο για τη  ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ρίχνει τις ευθύνες σε κράτος, δήμους και δασαρχείο, κατά την πάγια τακτική της…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας